Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VIII)
Chương III của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới (PIA) có các quy định về việc lập Hội đồng Quản trị, nguồn tài chính và việc quản lý, phân bổ, cũng như quy định miễn thuế thu nhập đối với các Quỹ Tín thác Phát triển Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí.


Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới của Nigeria năm 2021 được kỳ vọng cải cách ngành dầu khí, thúc đẩy sự phát triển của các cộng đồng có tài nguyên dầu khí. Ảnh: Shutterstock.

C. Phát triển Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí

6. Thành viên Hội đồng quản trị

Công ty dầu khí “định cư” tại địa bàn, với sự tham vấn của các cộng đồng chủ nhà, sẽ quyết định thành viên Hội đồng Quản trị, là những người có tính chính trực và trình độ chuyên môn cao. Các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ đến từ các cộng đồng chủ nhà và sẽ tự bầu ra một Chủ tịch. Tuy nhiên, Công ty dầu khí sẽ chỉ định một Thư ký Hội đồng Quản trị để lưu giữ các sổ sách của Hội đồng.

Các thành viên Hội đồng Quản trị sẽ có nhiệm kỳ 4 năm và có thể được bổ nhiệm lại cho một nhiệm kỳ 4 năm khác. Các thủ tục hành chính, quy chế tài chính, thù lao, việc bổ nhiệm và bãi nhiệm và tất cả các vấn đề khác liên quan đến sự vận hành và hoạt động của Hội đồng Quản trị sẽ do Công ty dầu khí quyết định.

7. Nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm quản lý chung của Quỹ Tín thác, bao gồm việc xác định tiêu chí, quy trình và tỷ lệ của Quỹ được phân bổ cho các chương trình phát triển cụ thể, phê duyệt và giám sát chung đối với các dự án mà Quỹ sẽ được sử dụng, phê duyệt việc bổ nhiệm người quản lý quỹ, quản lý quỹ dự phòng, thành lập và bổ nhiệm các thành viên của Ủy ban quản lý của Quỹ, xác định việc phân bổ vốn cho các cộng đồng dựa trên sơ đồ tính toán (ma trận) do Công ty dầu khí đưa ra.


Nigeria sử dụng drone hiện đại để ngăn chặn hoạt động phá hoại cơ sở hạ tầng của hệ thống đường ống dẫn dầu khí quốc gia. Ảnh: PipelineJournal.net

8. Việc phân bổ Quỹ Tín thác

Việc phân bổ Quỹ Tín thác sẽ được thực hiện theo công thức như sau: (i) 75% số tiền sẽ được phân bổ vào một quỹ vốn để giải ngân cho các dự án tại mỗi cộng đồng chủ nhà. Bất kỳ khoản tiền nào không được sử dụng trong một năm tài chính nhất định sẽ được luân chuyển và sử dụng trong những năm tiếp theo. (ii) 20% số tiền sẽ được phân bổ vào một quỹ dự phòng, quỹ này sẽ được đầu tư để sử dụng khi công ty dầu khí ngừng đóng khoản tiền mà họ phải đóng góp. (iii) Tối đa 5% quỹ sẽ được sử dụng cho chi phí hành chính điều hành Quỹ Tín thác và các dự án đặc biệt do Công ty dầu khí ủy thác cho Hội đồng Quản trị. Bất kỳ khoản tiền nào không được sử dụng trong một năm nhất định sẽ được chuyển trả lại vào quỹ vốn.

9. Miễn trừ thuế thu nhập đối với Quỹ Tín thác

Các quỹ Tín thác Phát triển Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí (HCDTF) được tạo ra theo Đạo luật sẽ được miễn thuế. Việc miễn trừ thuế được kỳ vọng sẽ mở rộng đến khoản lợi nhuận thu được từ việc đầu tư vào quỹ dự phòng. PIA cũng quy định rằng các khoản đóng góp cho HCDTF của các công ty E&P sẽ được khấu trừ, đối với thuế hydrocarbon và thuế thu nhập công ty nếu có.


Nigeria dự kiến sẽ có 11 hệ thống đường ống dẫn dầu khí vận hành vào năm 2023. Ảnh: NNPC

Theo các chuyên gia Nigeria, việc đóng góp 3% chi phí hoạt động hàng năm của các công ty E&P cho HCDTF rõ ràng sẽ làm tăng chi phí kinh doanh của các công ty chịu ảnh hưởng. Ngoài ra, các công ty E&P đã được yêu cầu đóng góp 3% tổng chi tiêu vốn và hoạt động hàng năm được lập ngân sách của họ cho Quỹ Ủy ban Phát triển Niger-Delta (NDDF). NDDF và HCDTF đều có các mục tiêu giống nhau là sự phát triển của các cộng đồng chủ nhà. Các chuyên gia hy vọng việc thực hiện đúng PIA liên quan đến Quỹ Tín thác, kết hợp với việc đổi mới hoạt động của NDDC vì lợi ích của các cộng đồng có tài nguyên dầu khí, sẽ đem đến một sự tăng trưởng to lớn về kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng cho các cộng đồng có liên quan.

Vấn đề quan trọng là việc giám sát các loại thuế và khoản thu nhằm đảm bảo tính hiệu quả và tính cạnh tranh toàn cầu trong ngành dầu khí Nigeria. Việc có nhiều khoản thuế và phí trong bất cứ lĩnh vực nào cũng đều có thể trở thành rào cản đối với các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài vào lĩnh vực đó.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ III)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ IV)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)

 Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VI)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VII)

(Còn nữa)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​