Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ IV)
Chương II (Quản lý) của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới năm 2021 (PIA) tập trung vào mô hình quản lý hành chính cho tất cả các hoạt động liên quan đến dầu khí ở Nigeria, với mục tiêu thúc đẩy thăm dò và khai thác các nguồn tài nguyên dầu khí ở Nigeria vì lợi ích của người dân Nigeria, thúc đẩy sự phát triển và hiệu quả của ngành công nghiệp dầu khí.

B. Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng về điều hành và quản lý

Mục 67 quy định rằng việc điều hành và quản lý các nguồn tài nguyên dầu khí phải được thực hiện theo Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới và các nguyên tắc quản trị tốt, minh bạch và phát triển bền vững ở Nigeria.


Một trung tâm của GE đào tạo các kỹ sư dầu khí Nigeria. Ảnh: Tư liệu của GE.

Điều quan trọng cần lưu ý là Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn Nigeria (Ủy ban) và Cơ quan Điều tiết Dầu khí Trung nguồn và Hạ nguồn Nigeria (Cơ quan) là hai cơ quan chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động điều hành và quản lý trong ngành dầu khí. Ủy ban chịu trách nhiệm chính về việc quy định và quản lý các hoạt động liên quan đến dầu khí thượng nguồn còn Cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động dầu khí khác, trừ hoạt động thăm dò và khai thác tài nguyên dầu khí.

Một số thay đổi quan trọng khác tại Chương II là quy định về các loại giấy phép mới, yêu cầu trích lập dự phòng quỹ chấm dứt hoạt động và thu dọn các cơ sở dầu khí trên đất liền và ngoài khơi, các điều khoản về cạnh tranh và ngăn chặn hành vi cản trở cạnh tranh, yêu cầu bảo vệ môi trường, tham vấn trước khi đưa ra quy định mới.

1. Các loại giấy phép hoạt động dầu khí thượng nguồn:

Theo Mục 70, Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới đổi tên các giấy phép và hợp đồng thuê hiện có liên quan đến các hoạt động dầu khí thượng nguồn và thay thế bằng các tên là Giấy phép Thăm dò Dầu khí (Petroleum Exploration Licence PEL), Giấy phép Khảo sát Dầu khí (Petroleum Prospecting Licence PPL), Giấy phép Khai thác Dầu khí (Petroleum Mining Licence PML). Các hoạt động dầu khí thượng nguồn được giới hạn trong thăm dò và khai thác (E&P), bao gồm thăm dò, khoan và khai thác dầu khí. Các loại giấy phép hoạt động dầu khí thượng nguồn sẽ được Ủy ban Điều tiết Dầu khí Thượng nguồn Nigeria cấp phép khi đáp ứng các điều kiện nhất định.

(i) Giấy phép Thăm dò Dầu khí có thể được cấp cho những người nộp đơn đủ điều kiện để: Thực hiện các hoạt động thăm dò dầu khí trên cơ sở không độc quyền;

(ii) Giấy phép Khảo sát Dầu khí được cấp cho những người nộp đơn đủ điều kiện để: Khoan các giếng thăm dò và thẩm lượng và cấp các văn bản tương ứng; Thực hiện thăm dò dầu khí trên cơ sở không độc quyền.


Một cơ sở dầu khí của Nigeria. Ảnh: NNPC.

(iii) Giấy phép Khai thác Dầu khí sẽ được cấp cho những người nộp đơn đủ điều kiện để: Thu gom, vận chuyển dầu thô, condensate và khí đốt tự nhiên; Khoan các giếng thăm dò và thẩm lượng và thực hiện sản xuất thử nghiệm liên quan; Thực hiện các hoạt động thăm dò dầu khí trên cơ sở không độc quyền.

PIA quy định rằng giấy phép hoặc hợp đồng thuê chỉ có thể cấp cho một công ty được thành lập và hoạt động hợp lệ ở Nigeria theo Đạo luật Công ty. Ngoài ra, chủ sở hữu PPL hoặc PML không được phép nhượng lại, thay thế hoặc chuyển nhượng giấy phép, hợp đồng thuê, quyền, ủy quyền hoặc lợi ích của mình mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Dầu khí theo khuyến nghị của Ủy ban. Điều quan trọng cần lưu ý là việc thay đổi quyền sở hữu hoặc thay đổi quyền kiểm soát quyền sở hữu đối với người có Giấy phép hoặc hợp đồng thuê sẽ được coi là chuyển nhượng. Chủ sở hữu của bất kỳ loại giấy phép nào phải trả cho Chính phủ thuế tài nguyên, phí, tiền thuê hoặc lợi nhuận với số lượng và thời gian theo quy định của Đạo luật và phù hợp với các quy định của Ủy ban.


Một giàn khoan dầu khí ngoài khơi của Nigeria. Ảnh: NNPC.

Ủy ban được trao quyền để ban hành các quy định liên quan đến tiền phạt do bùng phát khí đốt và các khoản tiền phạt như vậy sẽ không được khấu trừ thu hồi chi phí hoặc khấu trừ thuế. Người được cấp phép hoặc người thuê cũng phải chịu hình phạt theo quy định của Quy định về Khí đốt (Ngăn ngừa Chất thải và Ô nhiễm).

2. Hệ thống tọa độ quốc gia:

Trên cơ sở các quy định của PIA, Ủy ban được trao quyền áp dụng một hệ thống tọa độ quốc gia để quản lý diện tích sau khi tham vấn đầy đủ với Tổng giám định viên của Liên bang. Hệ thống tọa độ sẽ dựa trên hệ thống Universal Transverse Mercator (UTM) hoặc bất kỳ hệ thống địa cầu đồ nào khác đang được Văn phòng Tổng giám định viên của Liên bang sử dụng và bất kỳ ranh giới hiện tại nào trong giấy phép mà không thích hợp với hệ thống tọa độ quốc gia mới sẽ được duy trì không thay đổi và được phân chia theo lô. (Còn tiếp)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ III)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​