KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Trong Chiến lược Phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1749/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2015, khoa học công nghệ được coi là một trong các nhóm giải pháp quan trọng để thực hiện thành công chiến lược.

Khoa học công nghệ cũng được xác định là một trong 3 giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh và phát triển bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam theo chiều sâu.

Song hành trong suốt chặng đường xây dựng và trưởng thành của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khoa học công nghệ đã từng bước khẳng định vai trò và vị trí của mình. Đến nay hoạt động khoa học công nghệ đã phát triển và gắn liền với các hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn trong chuỗi công nghiệp dầu khí từ thượng nguồn, trung nguồn đến hạ nguồn; đồng thời phát triển mạnh mẽ ở các lĩnh vực hoạt động từ tìm kiếm thăm dò khai thác, công nghiệp khí, công nghiệp điện, hóa - chế biến dầu khí đến dịch vụ kỹ thuật dầu khí.

Để gắn khoa học công nghệ với hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm mục tiêu phát triển hiệu quả, lâu dài và bền bền vững và để khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực then chốt thúc đẩy sản xuất kinh doanh, năm 2007 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng Chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 (Nghị quyết số 7922/NQ-DKVN ngày 27/12/2007 của HĐQT), với quan điểm chiến lược phát triển khoa học công nghệ là: Khoa học công nghệ dầu khí là nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững ngành dầu khí Việt Nam; Phát triển có hệ thống, có lộ trình cụ thể, đồng bộ; Trọng tâm là nghiên cứu ứng dụng, có chú ý đúng mức đến nghiên cứu cơ bản phục vụ sản xuất kinh doanh và khoa học dầu khí; Ưu tiên phát huy nội lực, tranh thủ hợp tác quốc tế đa dạng, nhằm đạt trình độ tiên tiến của khu vực vào năm 2015 và trình độ tiên tiến của thế giới trong một số lĩnh vực quan trọng từ sau năm 2025”; Phát triển khoa học công nghệ đi đôi với bảo vệ tài nguyên môi trường nhằm bảo đảm phát triển bề vững.

Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước nói chung và của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng, nhằm thực hiện thành công chiến lược phát triển của Tập đoàn đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Tập đoàn đang tập trung xây dựng “Chiến lược khoa học công nghệ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035” trên cơ sở quan điểm chiến lược đã được xác định từ năm 2007, đồng thời bám sát tình hình thực tiễn. Đảm bảo khoa học công nghệ là động lực then chốt, thúc đẩy mọi hoạt động hoạt sản xuất kinh doanh nhằm mục tiêu khai thác, an toàn và hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí, đa dạng hóa các sản phẩm… phục vụ phát triển hiệu quả và bền vững của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như chiến lược phát triển kinh tế đất nước.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ trương tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật đồng bộ và hiện đại cho các đơn vị nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong Tập đoàn; đồng thời tập trung chỉ đạo thực hiện thành công các giải pháp đột phá về khoa học công nghệ nhằm góp phần không ngừng nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ Dầu khí Việt Nam.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​