AN TOÀN SỨC KHỎE MÔI TRƯỜNG TRONG NGÀNH DẦU KHÍ

Tại Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp đi tiên phong trong lĩnh vực quản lý An toàn, Môi trường, Sức khỏe (ATSKMT), từng bước hoàn thiện các hướng dẫn kiểm soát an toàn, môi trường, ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật và đáp ứng các yêu cầu liên quan theo thông lệ quốc tế.

Tập đoàn cũng luôn nhận thức sâu sắc trách nhiệm kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị thành viên, các nhà thầu và các đối tác nước ngoài thực thi tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về ATSKMT.

Tập đoàn không ngừng nâng cao hệ thống quản lý ATSKMT của mình, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn, có những giải pháp kỹ thuật để hạn chế nguy cơ do hoạt động của mình gây ra; nâng cao các biệp pháp khoa học công nghệ gắn liền với công tác an toàn và môi trường để đảm bảo hoạt động một cách an toàn – hiệu quả.

CHÍNH SÁCH ATSKMT

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã xây dựng Chính sách ATSKMT trong đó khẳng định áp dụng mọi biện pháp thích hợp để loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro gây tác hại đối với sức khoẻ và tính mạng con người, gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên nhận thức và tuân thủ đầy đủ Chính sách này trong mọi hoạt động của mình.

BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TÁC ATSKMT

Bộ máy quản lý công tác ATSKMT của Tập đoàn được thống nhất và xuyên suốt từ PVN đến các đơn vị do một Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn trực tiếp điều hành. Bộ máy quản lý công tác ATSKMT luôn được cập nhật khi có sự thay đổi về nhân sự nhằm đảm bảo công tác ATSKMT luôn được duy trì liên tục, đạt hiệu quả trong hoạt động của bộ máy.

HỆ THỐNG QUẢN LÝ ATSKMT

Hệ thống quản lý ATSKMT của Tập đoàn tiếp tục được duy trì, cập nhật để đảm bảo tính thống nhất và tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 45001, ISO 14001 và ISO 9001.

PHƯƠNG HƯỚNG, CÁCH TIẾP CẬN CÔNG TÁC QUẢN LÝ ATSKMT

Công tác ATSKMT của Tập đoàn hiện được tập trung vào các nội dung chính: Quản lý an toàn sức khỏe; Quản lý an toàn công nghệ; Phòng cháy chữa cháy; Bảo vệ môi trường; Ứng phó với điều kiện thiên tai; Ứng cứu sự cố: và Phát triển bền vững.

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT ATSKMT

PVN và các đơn vị thành viên luôn duy trì tốt việc tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật về ATSKMT trong quá trình hoạt động. Các văn bản pháp luật mới về ATSKMT được kịp thời cập nhật, phổ biến, tập huấn, hướng dẫn triển khai thực hiện cho cán bộ chuyên trách ATSKMT, người lao động của PVN và các đơn vị.

Để đảm bảo các quy định pháp luật luôn được tuân thủ trong suốt quá trình hoạt động, PVN thường xuyên chủ động hoặc phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra việc thực hiện công tác ATSKMT tại các đơn vị thành viên và các nhà thầu dầu khí nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các vấn đề tồn tại.

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG HƯỚNG TỚI BẢO VỆ ATSKMT

Với định hướng đảm bảo phát triển bền vững, PVN xác định các mục tiêu kinh tế, xã hội và môi trường cần phải thống nhất, hài hòa với các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Trong quá trình triển khai các dự án, công tác tham vấn cộng đồng luôn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, theo đúng quy định pháp luật Việt Nam cũng như thông lệ quốc tế.

Việc tăng cường các hoạt động phối hợp với địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, hạn chế các tác động của dự án đến kinh tế - xã hội của người dân thể hiện trách nhiệm của các đơn vị trong Tập đoàn đối với cộng đồng và nâng cao hình ảnh một doanh nghiệp hướng tới cộng đồng.

ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VỀ ATSKMT

Công tác đào tạo, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động được thực hiện tuân thủ theo các quy định pháp luật và yêu cầu của công việc. Đây cũng là nội dung đào tạo chính đối với người lao động tại các đơn vị trong Tập đoàn. Ngoài ra, người lao động thực hiện các công việc đặc thù được đào tạo chuyên môn an toàn phù hợp theo yêu cầu để đảm bảo an toàn trong thực thi công việc đặc thù.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​