05 lĩnh vực kinh doanh chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam bao gồm:

- Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí

- Công nghiệp khí

- Công nghiệp điện

- Chế biến dầu khí, tồn trữ và phân phối sản phẩm dầu khí

- Dịch vụ dầu khí

Hiện nay, Tập đoàn đang góp vốn vào 27 doanh nghiệp, trong đó: 14 Công ty con và 13 Công ty liên doanh, liên kết.