Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VII)
Chương III của Đạo luật Công nghiệp Dầu khí mới (PIA) giới thiệu một nội dung đổi mới quan trọng khác là Phát triển Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí (Petroleum Host Community Development-PHCD).

C. Phát triển Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí

Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí là cộng đồng có tài nguyên dầu khí, nơi hoạt động của các công ty Thăm dò & Khai thác dầu khí (E&P). Các công ty dầu khí (E&P) trong Đạo luật được gọi là “người định cư” tại cộng đồng, được yêu cầu thiết lập Quỹ phát triển Cộng đồng Chủ nhà Dầu khí (Quỹ Tín thác hoặc Quỹ “HCDT”) vì lợi ích của cộng đồng có tài nguyên dầu khí. Các công ty dầu khí có thể lựa chọn các cộng đồng ven biển và hoặc bất kỳ cộng đồng nào khác là cộng đồng chủ nhà của mình khi hoạt động ở vùng nước nông và sâu ngoài khơi.

Một nhà máy khí dầu hóa lỏng (LPG) của Tổng công ty Dầu khí Quốc gia Nigeria (NNPC) tại thành phố Benin, bang Edo, Nigeria. Ảnh: NNPC.

PIA đã nỗ lực giải quyết vấn đề phát triển của các cộng đồng chủ nhà dầu khí, đưa ra quy định về cách thức tạo lập, quản lý và sử dụng các quỹ phát triển cộng đồng. Cụ thể như Mục 234 nêu các mục tiêu PHCD như thúc đẩy sự thịnh vượng bền vững, mang lại lợi ích kinh tế và xã hội trực tiếp từ hoạt động dầu khí cho cộng đồng, tạo khuôn khổ hỗ trợ sự phát triển của các cộng đồng... Mục 235 quy định về việc kết hợp các Quỹ Tín thác, vì lợi ích của các cộng đồng mà công ty dầu khí đó chịu trách nhiệm.

Các Mục 240 và 244 quy định về nguồn tài chính và việc phân bổ Quỹ. Hội đồng Quản trị sẽ phân bổ Quỹ Tín thác cho các cộng đồng chủ nhà trên cơ sở sơ đồ tính toán (ma trận) của các công ty dầu khí “định cư” tại cộng đồng. PIA cũng có quy định việc miễn giảm thuế thu nhập cho các Quỹ Tín thác.

1. Kết hợp các Quỹ Tín thác Phát triển Cộng đồng Chủ nhà

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của các cộng đồng chủ nhà, các công ty dầu khí sẽ chỉ định và ủy quyền một Hội đồng Quản trị, đăng ký hoạt động theo Đạo luật Công ty và Đồng minh, để điều hành Quỹ Tín thác. Đối với các liên doanh hoặc các hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC), người điều hành sẽ chịu trách nhiệm thiết lập Quỹ Tín thác thay mặt cho các đối tác của mình. Hội đồng Quản trị do các công ty E&P chỉ định sẽ điều hành Quỹ Tín thác này.

Nhà máy phát điện chạy bằng khí đốt tự nhiên Abuja Independent Power, dự án hợp tác giữa NNPC và Cơ quan Phát triển Thương mại Mỹ (USTDA). Ảnh: NNPC.

2. Nguồn tài trợ cho Quỹ Tín thác

Các công ty dầu khí được yêu cầu đóng góp vào Quỹ Tín thác số tiền bằng 3% chi phí hoạt động thực tế hằng năm của mình trong năm tài chính ngay trước đó, để bù đắp cho tác động của các hoạt động dầu khí của “người định cư” đến cộng đồng chủ nhà. Quỹ Tín thác sẽ được quản lý bởi các nhà quản lý quỹ. Ngoài ra, các khoản đóng góp, quà tặng, tài trợ, lợi nhuận và tiền lãi tích lũy được từ quỹ dự trữ của Quỹ Tín thác cũng sẽ được chuyển vào Quỹ để thực hiện các mục tiêu phát triển cộng đồng.

3. Mục tiêu của Quỹ Tín thác phát triển cộng đồng

Mục tiêu chính của Quỹ là tài trợ cho việc thực hiện kế hoạch phát triển cộng đồng chủ nhà. Công ty dầu khí tại địa bàn sẽ xây dựng kế hoạch phát triển cộng đồng dựa trên “Đánh giá nhu cầu của cộng đồng chủ nhà”, xác định ảnh hưởng của các hoạt động dầu khí đối với cộng đồng và nhu cầu cụ thể của từng cộng đồng chịu ảnh hưởng của các hoạt động dầu khí.

Các mục tiêu liên quan khác bao gồm: (i) Tài trợ và thực hiện các dự án vì lợi ích và sự phát triển bền vững của cộng đồng chủ nhà; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội trao quyền kinh tế trong các cộng đồng chủ nhà; (iii) Hỗ trợ phát triển chăm sóc sức khỏe và an ninh cho các cộng đồng chủ nhà; (iv) Giúp ngăn ngừa các hành động phá hoại tài sản dầu khí tại các cộng đồng chủ nhà. Quỹ Tín thác sẽ không bao gồm chi phí sửa chữa các cơ sở vật chất bị hư hại do bất kỳ hành động phá hoại hoặc cuộc bạo loạn dân sự nào tại cộng đồng.

Dư luận có nhiều kỳ vọng đối với các quy định mới về phát triển cộng đồng. Ảnh: Andrew Holt/Avalon/Getty Images.

4. Khung thời gian

Khung thời gian để thiết lập Quỹ Tín thác phát triển cộng đồng chủ nhà phụ thuộc vào hoạt động của giấy phép có liên quan, là Giấy phép Khảo sát dầu khí, Giấy phép Thăm dò dầu khí hay là Giấy phép Khai thác dầu khí. Một ví dụ như đối với Giấy phép Khảo sát dầu khí hiện hành, Quỹ Tín thác phải được thiết lập trước khi nộp đơn cho kế hoạch phát triển mỏ.

5. Hình phạt cho việc không tuân thủ

Việc không thành lập Quỹ Tín thác sau khi đã được thông báo bằng văn bản về việc không tuân thủ có thể là căn cứ để thu hồi giấy phép hoặc hợp đồng thuê hiện hành.

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí Nigeria 2021 (Kỳ I)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ II

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ III)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ IV)

Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ V)

 Một số điểm nổi bật và đổi mới quan trọng trong Đạo luật Công nghiệp Dầu khí của Nigeria năm 2021 (Kỳ VI)

(Còn nữa)


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​