Xây dựng đội ngũ đảng viên Dầu khí thực sự tiên phong, gương mẫu
Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam xác định chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2024 của các Chi/Đảng bộ là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng cuối năm 2024. Nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra, Đảng ủy Tập đoàn đã ban hành kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024.

Theo đó, toàn Đảng bộ Tập đoàn phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ Tập đoàn và các cấp ủy cơ sở trực thuộc. Trong đó, phấn đấu 100% các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn (đơn vị có nguồn đối tượng đảng) có kết nạp đảng viên. Chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa XIII. Tổng số lượng đảng viên kết nạp mới trong năm 2024 khoảng từ 500 đến 700 đảng viên; tổng số kết nạp đảng viên tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2024 đạt khoảng 80% kế hoạch phát triển Đảng của nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, sàng lọc đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên thực sự tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật và khả năng hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị trong Tập đoàn.

Cán bộ nhân viên, người lao động Cửu Long JOC thực hiện nghi thức chào cờ trên giàn Sư Tử Vàng CPP.

Cán bộ, đảng viên, người lao động Cửu Long JOC thực hiện nghi thức chào cờ trên giàn Sư Tử Vàng CPP.

Để thực hiện tốt mục tiêu trên, Đảng ủy Tập đoàn đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên quán triệt đầy đủ, sâu sắc tầm quan trọng của nhiệm vụ phát triển và nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên gắn với rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc kết nạp đảng viên phải gắn với nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ/Chi bộ nhiệm kỳ; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đảng viên có trình độ khoa học kỹ thuật, công nhân lao động trực tiếp tại các Nhà máy Khí, Điện, Đạm, Lọc dầu, các công trình dự án của Dầu khí, người lao động, trí thức, cán bộ quản lý trong doanh nghiệp; bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục theo quy định; không vì số lượng mà bỏ qua chất lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Việc bồi dưỡng, tạo nguồn xem xét kết nạp Đảng phải được thực hiện thường xuyên, không để tình trạng thiếu hụt về nguồn kết nạp. Nguồn kết nạp đảng viên phải được thực hiện theo quy định, phát huy tốt vai trò của tổ chức Công đoàn và Đoàn Thanh niên trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện công tác giới thiệu nguồn đoàn viên, công đoàn viên ưu tú cho Đảng đảm bảo theo quy định.

Về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, trong năm 2024 và thời gian tới, toàn hệ thống Đảng bộ Tập đoàn phải tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động nhận thức đầy đủ về công tác phát triển đảng viên.

Đổi mới, nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng bồi dưỡng lý luận chính trị cho quần chúng ưu tú nhận thức về Đảng để tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo chất lượng, việc tạo nguồn kết nạp đảng phải thực hiện từ cấp Chi bộ, theo kế hoạch phát triển đảng viên của Chi bộ.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên, bảo đảm thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức, nhận thức về Đảng cho quần chúng ưu tú và đảng viên mới. Gắn nhận thức về Đảng với nhận thức về yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp.

Căn cứ vào tình hình thực tế của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở rà soát, phân tích, đánh giá đúng thực trạng chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên; chú ý phát triển đảng viên đảm bảo số lượng theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội và chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, đồng thời phải coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Cấp Chi bộ phải có kế hoạch năm và triển khai, thực hiện hàng quý, tháng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy, đảng viên thực hiện công tác phát triển đảng viên.

Cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng rà soát, thống kê nguồn quần chúng có đủ tiêu chuẩn, điều kiện để bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng; số quần chúng ưu tú đã được cử đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng trong Đảng bộ, Chi bộ (nguồn kết nạp phải xây dựng được gấp 1,5-2 lần chỉ tiêu kết nạp). Đồng thời, căn cứ vào chỉ tiêu được Đảng ủy Tập đoàn giao hằng năm, Đảng ủy, Chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết theo tháng/quý, chỉ đạo, hướng dẫn Chi bộ trực thuộc và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện quy trình bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp Đảng đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đưa kết quả công tác phát triển Đảng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại Chi/Đảng bộ cuối năm.

Tăng cường công tác lãnh đạo xây dựng đoàn thể vững mạnh, gắn với việc tạo nguồn, bồi dưỡng quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Lãnh đạo thúc đẩy các phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xây dựng doanh nghiệp và các phong trào khác của Đoàn Thanh niên, của Công đoàn, của Hội Cựu chiến binh, tạo môi trường tốt cho quần chúng rèn luyện, thông qua các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn đưa vào danh sách cảm tình Đảng. Quan tâm tới công tác phát triển đảng viên mới là những công nhân, kỹ sư tại các nhà máy/dự án/công trường trong toàn Tập đoàn, là sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập tại các Trường Cao đẳng Dầu khí và Đại học Dầu khí Việt Nam.

Cấp ủy cơ sở phân công cấp ủy viên trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo Chi bộ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện công tác phát triển đảng viên; thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá tiến độ thực hiện công tác phát triển đảng viên đối với từng tổ chức. Chi bộ giao nhiệm vụ cho cảm tình Đảng để thử thách và có nghị quyết phân công đảng viên chính thức giúp đỡ cảm tình Đảng phấn đấu vào Đảng. Phân công cán bộ làm công tác phát triển đảng viên phải nắm chắc nghiệp vụ công tác Đảng để tham mưu thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên đảm bảo tiến độ, chất lượng, đúng quy định của Đảng.

Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức TW về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc và đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng. Các chỉ đạo của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Tập đoàn về công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn giao nhiệm vụ cho các Ban/Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra, các tổ chức chính trị - xã hội Tập đoàn, các Chi, Đảng bộ cơ sở trực thuộc theo nhiệm vụ được phân công xây dựng kế hoạch, triển khai công tác phát triển đảng viên, quản lý đảng viên và nghiêm túc phổ biến, quán triệt kế hoạch này đến cấp ủy, Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên.

H.A


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​