HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU

1. BÁO CÁO CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU. 

2.. THAM LUẬN CỦA BSR TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SXKD KHÂU SAU CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

3. THAM LUẬN BÁO CÁO CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN DẦU KHÍ CÀ MAU.

4. BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA PVFCCo TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SXKD KHÂU SAU TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.

5. BÁO CÁO CỦA TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CTCP (PVGAS) TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM (TẬP ĐOÀN).

6. BÁO CÁO CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA PV POWER NĂM 2023.

7.  BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA PVOIL TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẦY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU CỦA TẬP ĐOÀN.

8. THAM LUẬN VỀ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC,THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH KHÂU SAU.

9. BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU NGUỒN LỰC, THÚC ĐẨY SẢN XUẤT CỦA TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM.

 

​​​​​​​​​​​​​​​​