Bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi cho công tác điều tra cơ bản dầu khí
Nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất cao với Chính phủ về mục tiêu sửa đổi Luật Dầu khí lần này nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài và tư nhân trong lĩnh vực tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí trong bối cảnh hoạt động dầu khí ngày càng khó khăn, phức tạp và nhất là những khu vực nước sâu xa bờ, nhạy cảm về quốc phòng, an ninh trên biển Đông.

 

Về định hướng sửa đổi dự thảo luật này, đại biểu cho rằng, một trong những định hướng sửa đổi quan trọng là cần hình thành cơ chế đặc thù để thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là định hướng hoàn toàn đúng đắn và cần tập trung vào các chính sách thu hút đầu tư.

Ông PHAN ĐỨC HIẾU, Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình: "Đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu xem xét có nên áp dụng các biện pháp khuyến khích ưu đãi đầu tư tại Chương 6 đối với hoạt động điều tra cơ bản hay không? Trong trường hợp không áp dụng thì nên thiết kế ngay trong luật này những cái cơ chế chính sách để áp dụng đối với hoạt động điều tra cơ bản.”

Công tác điều tra cơ bản dầu khí cần đầu tư nguồn lực rất lớn, trong bối cảnh ngân sách nhà nước còn nhiều khó khăn. Vì vậy, các đại biểu đề nghị bổ sung các quy định về cơ chế, chính sách ưu đãi.

Ông LÊ MẠNH HÙNG, Đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau:“Về ưu đãi cho hoạt động dầu khí, cần bảo đảm tính khả thi trong thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí theo nguyên tắc cạnh tranh ngang bằng với khu vực, phù hợp với bối cảnh và điều kiện của Việt Nam, bảo đảm lợi ích của nhà đầu tư và của Nhà nước. Trong dự thảo đã phản ánh các ưu đãi thuế ở mức thu hồi chi phí, tuy nhiên còn thấp hơn các nước xung quanh. Đề nghị mở rộng phạm vi áp dụng cho chính sách ưu đãi đối với các hợp đồng đã ký và đang thực hiện nhưng các phát hiện có quy mô nhỏ, hiệu quả cận biên nhằm tận thu tài nguyên và tiết kiệm thời gian.”

Ông TẠ ĐÌNH THI, Đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội: "Khai thác tài nguyên dầu khí một cách hiệu quả, tận thu và không bỏ phí tài nguyên dầu khí, bảo đảm an toàn môi trường. Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng đang diễn ra nhanh chóng, cần hỗ trợ để tài nguyên dầu khí được khai thác kịp thời và đưa vào sử dụng, bảo đảm giá trị vốn có, làm nguyên liệu và nhiên liệu. Quản lý các hoạt động dầu khí theo thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế và tuân thủ các quy định của nhà nước nhưng phải bảo đảm tính hấp dẫn cho môi trường đầu tư.”

Các đại biểu Quốc hội cũng nghị bổ sung thuyết minh cụ thể về mức đóng góp trở lại đối với ngân sách Nhà nước và hiệu quả của các mức ưu đãi để thu hút nhà đầu tư.

Theo Quốc Hội TV

 

Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​