VĂN HÓA DẦU KHÍ

Quy tắc đạo đức 

Những quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn là những quy định mang tính bắt buộc thực thi. Quy tắc đạo đức là những quy định về chuẩn mực hành xử (bao gồm những hành vi được mong đợi và những hành vi không được phép thực hiện) của Petrovietnam trong công việc và trong các mối quan hệ.

1. Quy tắc đạo đức của Petrovietnam
a. Trong nội bộ
- Minh bạch, công bằng, công khai trong tuyển dụng, đề bạt, đánh giá nhân sự trên nguyên tắc phù hợp giữa yêu cầu công việc và năng lực người lao động; không định kiến, gian lận hay thiên vị. Thực hiện nhất quán những quy định và nguyên tắc đối với tất cả các thành viên.
- Hình thành môi trường làm việc cởi mở, đối thoại đa chiều, khuyến khích các thành viên bày tỏ ý kiến để xây dựng tập thể. Cam kết bảo vệ quyền lợi, vị trí công việc của các thành viên đấu tranh hoặc đưa ra các quan điểm, ý kiến đúng đắn nhưng bị đe dọa.
- Trao quyền hạn, cung cấp nguồn lực phù hợp theo quy định với từng đối tượng, vị trí; tạo điều kiện cho người lao động thực thi hiệu quả công việc được giao.
- Phân định rõ ràng trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm tập thể. Tuy nhiên, trách nhiệm tập thể gắn liền với trách nhiệm cá nhân có liên quan.
- Tôn trọng thông tin, sự riêng tư cá nhân, chỉ sử dụng cho các công việc được pháp luật cho phép. Không truy vấn những vấn đề thuộc về cá nhân mà những vấn đề đó không làm ảnh hưởng đến uy tín và lợi ích của tổ chức.
b. Với đối tác (khách hàng/nhà cung cấp/cơ quan nhà nước/cộng đồng xã hội)
- Luôn tôn trọng đối tác, minh bạch, công khai trong cung cấp thông tin, hoạt động mua sắm, đấu thầu, đầu tư. 
- Ứng xử bình đẳng, thực hiện nhất quán các quy định, nguyên tắc đối với tất cả đối tác.
- Giữ cam kết và bảo mật thông tin của đối tác theo quy định của pháp luật và sự thỏa thuận giữa các bên.
- Xây dựng mối quan hệ gắn kết, hợp tác bền vững với các cơ quan của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và các doanh nghiệp khác.
- Thực hiện trách nhiệm cộng đồng. Cam kết và nỗ lực bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn sản xuất, khai thác và sử dụng tài nguyên một cách tối ưu.
2. Quy tắc đạo đức của người lao động Petrovietnam
- Tôn trọng và tuân thủ các quy định của tổ chức. Giữ cam kết với đối tác. Tuân thủ quy định bảo mật thông tin. Chịu trách nhiệm về hậu quả của việc phát tán thông tin.
- Chấp hành quyết định, phân công của cấp quản lý trực tiếp. Không báo cáo vượt cấp, xử lý và giải quyết công việc vượt quá thẩm quyền theo quy định/phân công.
- Bảo vệ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực được giao. Không lạm dụng quyền hạn, không tư lợi, thiên kiến trong quá trình giải quyết công việc.
- Tuân thủ tuyệt đối các quy định về an toàn trong lao động, sản xuất. Đề cao tinh thần tiết kiệm, chú trọng bảo vệ môi trường.
- Biết nhận trách nhiệm cá nhân. Trân trọng các góp ý để tiếp thu, sửa chữa. Thẳng thắn thừa nhận và học hỏi từ những sai lầm và khuyết điểm.
3. Quy tắc đạo đức của cán bộ lãnh đạo, quản lý Petrovietnam
Cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ được bổ nhiệm các vị trí từ phó ban hoặc tương đương trở lên đang làm việc trong các ban/văn phòng, tổ chức thuộc Tập đoàn và người đại diện được Petrovietnam giới thiệu giữ các chức vụ thành viên HĐQT/HĐTV, Tổng giám đốc/Giám đốc, Phó tổng giám đốc/Phó giám đốc doanh nghiệp, trưởng/phó các đơn vị sự nghiệp, thành viên Ban kiểm soát, kế toán trưởng tại các đơn vị, cam kết:
- Thực hiện đầy đủ các chức năng quản trị (dự báo, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát) để tạo ra giá trị tối ưu. Tuyệt đối không trốn tránh, thoái thác, đùn đẩy trách nhiệm. Người đứng đầu đơn vị/tổ chức sẵn sàng nhận trách nhiệm đối với bất kỳ sai sót, dù là nhỏ nhất, xảy ra ở đơn vị/tổ chức phụ trách. 
- Gương mẫu trong mọi việc. Thấu hiểu năng lực của nhân viên và phân công nhiệm vụ phù hợp. Tôn trọng và tạo niềm tin cho nhân viên. Bảo vệ danh dự của nhân viên khi bị phản ánh, khiếu nại, tố cáo không đúng sự thật.
- Chủ động phối hợp với các bên liên quan để thực hiện công việc hiệu quả. Công khai và thực hiện các quy trình nghiệp vụ, đảm bảo các yêu cầu được giải quyết đúng luật, đúng thời gian quy định. Trường hợp công việc cần kéo dài quá thời gian quy định, phải thông báo công khai, đề xuất hướng giải quyết với các bên có liên quan.
- Đảm bảo tính chính trực, khách quan trong công việc. Không che giấu và làm sai lệch nội dung phản ánh về những việc không đúng quy định của pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao. 
- Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn, mạo danh tổ chức, thực hiện các hoạt động xã hội để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.


​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​