Tài liệu về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí gồm những gì?
Ngày 1/7/2023 Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022. Trong đó, Điều 39 (Chương V) quy định về tài liệu về quản lý an toàn.


Người lao động PV GAS diễn tập phương án chữa cháy

Cụ thể, theo hướng dẫn của Nghị định 45/2023/NĐ-CP, khi tiến hành hoạt động dầu khí, nhà thầu có trách nhiệm xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 8 Luật Dầu khí bao gồm: Chương trình quản lý an toàn; Báo cáo đánh giá rủi ro; Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp.

Chương trình quản lý an toàn gồm các nội dung chính sau: Chính sách và các mục tiêu về an toàn; Tổ chức công tác an toàn, phân công trách nhiệm về công tác an toàn; Chương trình huấn luyện an toàn; yêu cầu về năng lực, trình độ và kinh nghiệm của người lao động; Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn quốc gia, quy định an toàn, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc các tiêu chuẩn khác phù hợp với thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế được chấp nhận chung; Đánh giá sự tuân thủ pháp luật bao gồm các yêu cầu phải thực hiện theo quy định về giấy phép, giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; Quản lý an toàn của các nhà thầu dịch vụ, tổ chức, cá nhân.

Báo cáo đánh giá rủi ro bao gồm các nội dung chính sau: Xác định mục đích và các mục tiêu đánh giá rủi ro; Mô tả các hoạt động, các công trình dầu khí; Xác định, phân tích, đánh giá rủi ro định tính và định lượng; Các biện pháp giảm thiểu rủi ro.

Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải dựa trên kết quả báo cáo đánh giá rủi ro bao gồm các nội dung chính sau: Mô tả và phân loại các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra; Sơ đồ tổ chức, phân cấp trách nhiệm, trách nhiệm của từng cá nhân, hệ thống báo cáo khi xảy ra sự cố, tai nạn hoặc xuất hiện các tình huống nguy hiểm; Quy trình ứng cứu các tình huống; Mô tả các nguồn lực bên trong và bên ngoài sẵn có hoặc sẽ huy động để ứng cứu hiệu quả các tình huống khẩn cấp; Địa chỉ liên lạc và thông tin trong ứng cứu khẩn cấp với các bộ phận nội bộ và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền liên quan; Kế hoạch huấn luyện và diễn tập ứng cứu khẩn cấp; Kế hoạch khôi phục hoạt động của công trình dầu khí bao gồm công tác điều tra, đánh giá nguyên nhân, hậu quả để tái lập và nâng cao mức an toàn của công trình; Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp phải phù hợp với hệ thống ứng cứu khẩn cấp của Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, địa phương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (đối với các đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, các liên doanh dầu khí và các nhà thầu dầu khí); Các tổ chức, cá nhân hoạt động dầu khí có thể hợp tác để xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp chung.

Nghị định 45/2023/NĐ-CP cũng nêu rõ trách nhiệm của Bộ Công Thương là hướng dẫn chi tiết nội dung các tài liệu quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.

Điểm a khoản 4 Điều 8 Luật Dầu khí

Tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí phải thực hiện công việc bảo đảm an toàn dầu khí sau đây: Xây dựng các tài liệu về quản lý an toàn, bao gồm chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro, kế hoạch ứng cứu khẩn cấp trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Cơ chế quản lý, sử dụng tài sản và tiếp nhận quyền lợi khi nhà thầu rút khỏi hợp đồng dầu khí vì lý do đặc biệt
 

H.T


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​