Cần thiết và cấp thiết ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022
Bộ Công Thương đang lấy ý rộng rãi của nhân dân đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí 2022.

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Hoạt động khai thác dầu khí tại mỏ Bạch Hổ

Tại Dự thảo Tờ trình Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí, Bộ Công Thương nếu rõ: Luật Dầu khí năm 2022 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 thay thế Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993 (được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 19/2000/QH10, Luật số 10/2008/QH12 và Luật số 35/2018/QH14). Theo đó, Luật Dầu khí năm 2022 có một số điểm mới chính như sau:

Thứ nhất, bổ sung chính sách về điều tra cơ bản về dầu khí là hoạt động điều tra, khảo sát ban đầu nhằm đánh giá tiềm năng, triển vọng dầu khí làm căn cứ cho việc định hướng hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí (từ Điều 10 đến Điều 14, Chương II).

Thứ hai, bổ sung, hoàn thiện các quy định về hợp đồng dầu khí theo hướng thuận lợi, linh hoạt hơn cho nhà thầu (từ Điều 26 đến Điều 41, Chương IV).

Thứ ba, bổ sung, hoàn thiện các quy định về trình tự phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí, dự án dầu khí bảo đảm tính tương đồng với hệ thống pháp luật về đầu tư, xây dựng và pháp luật có liên quan (từ Điều 42 đến Điều 52, Chương Chương V).

Thứ tư, bổ sung, hoàn thiện các quy định về dự án phát triển mỏ dầu khí có chuỗi đồng bộ các hạng mục công trình, thiết bị dầu khí trên đất liền và trên biển nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của dự án phát triển mỏ dầu khí (Điều 42, Chương V).

Thứ năm, bổ sung chính sách ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với các lô, mỏ dầu khí thông qua hợp đồng dầu khí nhằm tăng cường thu hút đầu tư vào hoạt động dầu khí (các Điều 53 và 54, Chương VI).

Thứ sáu, bổ sung chính sách về khai thác tài nguyên đối với mỏ dầu khí khai thác tận thu nhằm tạo cơ chế đột phá, mang lại nguồn thu cho ngân sách nhà nước (Điều 41, Chương IV và Điều 55, Chương VI).

Thứ bảy, bổ sung, hoàn thiện quy định về công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí phù hợp với đặc thù của hoạt động dầu khí và thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế (các Điều 56 và 57, Chương VII).

Thứ tám, tăng cường phân cấp cho Bộ Công Thương, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phê duyệt các bước triển khai hoạt động dầu khí (các Điều tại Chương V); phân cấp cho Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong phê duyệt việc sử dụng vốn của Tập đoàn và doanh nghiệp 100% vốn của Tập đoàn, phù hợp với chủ trương của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi kèm với tăng cường kiểm tra, giám sát (Điều 63, Chương IX).

Thứ chín, quy định rõ chức năng, quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nhằm phân định rõ hai vai trò chính của Tập đoàn là thực hiện nhiệm vụ được Chính phủ giao và tham gia hợp đồng dầu khí với vai trò nhà thầu (từ Điều 60 đến Điều 64, Chương IX).

Thứ mười, chính sách quy định về việc cho phép bên thứ ba tiếp cận các cơ sở hạ tầng có sẵn của ngành dầu khí và nghĩa vụ chia sẻ công trình dầu khí, cơ sở hạ tầng sẵn có nhằm sử dụng tối ưu, hiệu quả hệ thống hạ tầng cơ sở sẵn có, tránh lãng phí trong đầu tư (Điều 5, Chương II; các Điều 58 và 59, Chương VIII).

Cũng tại Dự thảo Tờ trình, Bộ Công Thương cho biết nhiều điều khoản của Luật Dầu khí năm 2022 quy định giao Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều, khoản của Luật Dầu khí năm 2022. Do vậy, việc ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí năm 2022 (thay thế Nghị định số 95/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Dầu khí và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ ban hành Hợp đồng mẫu của Hợp đồng Chia sản phẩm dầu khí) là cần thiết và cấp thiết để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí liên tục, ổn định.

Bộ Công Thương cũng nêu rõ quan điểm xây dựng Nghị định là thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất, đồng bộ của văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí; kế thừa, phát huy những ưu điểm, đồng thời khắc phục những bất cập, hạn chế (nếu có) của pháp luật hiện hành; tuân thủ nội dung của Luật Dầu khí năm 2022, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phù hợp với các thông lệ công nghiệp dầu khí quốc tế, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên; nâng cao tính thực tiễn, khả thi trong thực hiện điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí; bảo đảm tính ổn định, nguyên tắc không hồi tố để tránh các vướng mắc có thể xảy ra trong quá trình thực hiện các hợp đồng dầu khí đã ký kết.

Dự thảo Nghị định gồm 11 chương, 68 điều (so với Nghị định số 95/2015/NĐ-CP gồm 8 chương, 87 điều và Nghị định số 33/2013/NĐ-CP gồm 3 điều và Phụ lục Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí. Bố cục của dự thảo Nghị định tương đồng với bố cục của Luật Dầu khí năm 2022. So với Nghị định số 95/2015/NĐ-CP, dự thảo Nghị định bổ sung thêm Chương II về điều tra cơ bản về dầu khí, Chương VII về ưu đãi trong hoạt động dầu khí, Chương VIII về khai thác tận thu mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí, Chương IX về quyết toán đối với hoạt động dầu khí theo hợp đồng dầu khí. Các Chương còn lại được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật Dầu khí năm 2022. Hợp đồng mẫu của Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí theo quy định của Điều 30 Luật Dầu khí là phụ lục của dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 33/2013/NĐ-CP.

Hà Lê


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​