Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IX)
Luật Bảo tồn Tài nguyên Dầu khí có các điều khoản chi tiết quy định việc khoan, hoàn thiện, phục hồi và từ bỏ giếng...

Luật Abu Dhabi số 8 năm 1978 về Bảo tồn Tài nguyên Dầu khí (Luật Bảo tồn Tài nguyên Dầu khí ở Abu Dhabi) là một luật quan trọng quản lý các hoạt động dầu khí ở Tiểu vương quốc Abu Dhabi, điều chỉnh tất cả các giai đoạn của hoạt động dầu khí thượng nguồn, trong đó có các thủ tục cấp phép cho hoạt động thăm dò và xây dựng cơ sở dầu khí, các quy định về tiêu chuẩn và nghĩa vụ báo cáo liên quan đến hoạt động khoan, khai thác và từ bỏ cơ sở dầu khí. Luật đã áp đặt các tiêu chuẩn cao đối với ngành dầu khí, đặc biệt là yêu cầu sử dụng các biện pháp kỹ thuật khoa học hiệu quả nhất, sử dụng máy móc và vật liệu phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế, các yêu cầu về an toàn và hiệu quả.


Một cơ sở dầu khí ngoài khơi của ADNOC. Ảnh: ADNOC.

Theo Luật Bảo tồn Tài nguyên Dầu khí ở Abu Dhabi, việc xây dựng cơ sở vật chất dầu khí cần nhận được sự chấp thuận từ trước, trong đó có quy định về việc trình các nghiên cứu chi tiết và đánh giá kinh tế kỹ thuật. Tất cả các hoạt động thăm dò dầu khí đều cần có sự chấp thuận từ trước và mọi dữ liệu thu được phải được trình lên Hội đồng Tối cao, cùng với các diễn giải ban đầu và cuối cùng về dữ liệu.

Luật Bảo tồn Tài nguyên Dầu khí có các điều khoản chi tiết quy định việc khoan, hoàn thiện, phục hồi và từ bỏ giếng, bao gồm cả quy trình xin cấp phép, các tiêu chuẩn tối thiểu phải đáp ứng và các nghĩa vụ báo cáo. Sau khi đi vào khai thác, Nhà điều hành phải gửi báo cáo khai thác hàng tháng cho mỗi giếng được khai thác, bao gồm công suất khai thác hàng ngày, tỷ lệ dầu - khí, áp suất đầu giếng, hàm lượng trầm tích và nước, tỷ trọng dầu được khai thác theo tiêu chuẩn của Viện Dầu mỏ Hoa Kỳ (API), các nghiên cứu về vận hành hồ chứa. Các nhà khai thác cũng phải tiến hành các hoạt động thu hồi dầu bổ sung, bao gồm phun khí, nước hoặc hơi nước nếu hợp lý về mặt kỹ thuật và kinh tế, để duy trì khai thác với sự chấp thuận từ trước của Hội đồng Tối cao và nộp báo cáo hàng tháng về các hoạt động đó.


Ngày 9/12/2020, ADNOC trao quyền thăm dò dầu khí cho công ty Occidental (Mỹ) tại tô nhượng Lô 5 trên đất liền Abu Dhabi. Ảnh: Energyconnects.com

Theo Luật Abu Dhabi số 8/1978, Nhà điều hành phải bồi thường (ngoài việc bồi thường thiệt hại cho các bể chứa) cho Chính quyền Abu Dhabi vì việc lãng phí hydrocacbon do không tuân thủ đúng các thông lệ tiêu chuẩn của ngành dầu khí. Nhà điều hành phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm. Nếu xảy ra ô nhiễm, bên liên quan phải thực hiện ngay các bước để khắc phục ô nhiễm. Các yêu cầu cơ bản liên quan đến việc ngừng hoạt động và từ bỏ cơ sở dầu khí được quy định trong Luật Abu Dhabi số 8/1978.

Việc chuyển nhượng quyền lợi trong các hợp đồng tô nhượng khai thác dầu và khí đốt (cũng như việc chuyển nhượng trực tiếp hoặc gián tiếp cổ phần trong một tập đoàn nắm giữ quyền lợi trong các hợp đồng tô nhượng) cần phải nhận được sự chấp thuận từ trước của Hội đồng Tối cao và ADNOC, trừ khi việc chuyển nhượng là cho một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn.


Ngày 28/7/2020, ADNOC thông báo đồng ý chuyển nhượng quyền tại các khu tô nhượng ngoài khơi Lower Zakum, Umm Shaif và Nasr từ CNPC cho CNOOC. Ảnh: Tô nhượng Umm Shaif/Energyconnects.com

Bất kỳ hoạt động chuyển nhượng nào được đề xuất đều cần có sự tham gia từ sớm của Hội đồng Tối cao và ADNOC, đặc biệt nếu có đề xuất chia sẻ thông tin bí mật với những người sẽ được chuyển nhượng. Khi xem xét việc có chấp thuận hay không hoạt động chuyển nhượng, Hội đồng Tối cao và ADNOC sẽ xem xét khả năng đóng góp của bên nhận được đề xuất chuyển nhượng đối với sự phát triển của tô nhượng và khả năng đáp ứng các yêu cầu khai thác thông qua việc triển khai công nghệ và nguồn nhân lực.

Một ví dụ minh họa là việc ngày 28/7/2020, Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC) đã thông báo đồng ý chuyển nhượng quyền tại các khu tô nhượng ngoài khơi Lower Zakum, Umm Shaif và Nasr từ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) cho công ty con CNOOC Limited (CNOOC) của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc. Việc chuyển nhượng được Hội đồng Tối cao về Dầu khí của Abu Dhabi (SPC) chấp thuận và đánh dấu lần đầu tiên một công ty chuyên về hoạt động dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc tham gia tô nhượng của ADNOC.

(Còn tiếp)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VIII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VII)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ VI)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ V)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ IV)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ III) 

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ II)

Khung pháp lý hoạt động dầu khí của UAE (Kỳ I)

Thanh Bình


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​