Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm PVI triển khai Thỏa thuận hợp tác về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”
Căn cứ Thỏa thuận hợp tác ngày 18/3/2022 giữa Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI (Bảo hiểm PVI) về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI đã phối hợp tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Thỏa thuận hợp tác và thảo luận Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận năm 2022 và những năm tiếp theo. Hội nghị đồng thời được triển khai trực tuyến tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam, ông Phạm Anh Đức – Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI, lãnh đạo các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, thường trực Hội Nông dân các tỉnh thành phố, lãnh đạo các ban, đơn vị trực thuộc Hội Nông dân các tỉnh thành phố và các Ban chức năng, các Đơn vị thành viên Bảo hiểm PVI.

Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm PVI triển khai Thỏa thuận hợp tác  về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

Lãnh đạo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bảo hiểm PVI chủ trì hội nghị

Hội nghị đã trình bày nội dung Thỏa thuận hợp tác và dự thảo kế hoạch triển khai năm 2022 và định hướng những năm tiếp theo, hướng dẫn quy trình và cách thức triển khai kế hoạch. Theo đó, hai bên sẽ phối hợp, tuyên truyền giới thiệu và cung cấp tới cán bộ, hội viên, nông dân các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ (gồm sản phẩm bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm bắt buộc) như: Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, Bảo hiểm sức khỏe cho người vay vốn, Bảo hiểm tai nạn, ốm đau, Bảo hiểm ô tô, Bảo hiểm xe máy, Bảo hiểm xây dựng, Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Bảo hiểm tài sản với những quyền lợi và mức phí bảo hiểm ưu đãi nhất.

Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm PVI triển khai Thỏa thuận hợp tác  về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

Ông Nguyễn Xuân Định – Phó Chủ tịch BCH TW Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại hội nghị

Thông qua Hội Nông dân các tỉnh thành phố trong cả nước, Bảo hiểm PVI cũng sẽ hợp tác đào tạo, phát triển lực lượng cộng tác viên, đại lý bán hàng góp phần phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm PVI triển khai Thỏa thuận hợp tác  về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

Tổng Giám đốc Bảo hiểm PVI Phạm Anh Đức phát biểu tại hội nghị

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ số 1 Việt Nam, được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và được tổ chức tài chính uy tín A. M. Best xếp hạng năng lực tài chính B++ (Tốt) trong nhiều năm.

Hội Nông dân Việt Nam và Bảo hiểm PVI triển khai Thỏa thuận hợp tác  về việc thực hiện “Chương trình an sinh xã hội, phúc lợi cho hội viên, nông dân”

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại 63 tỉnh, thành trên cả nước

Bảo hiểm PVI là doanh nghiệp dẫn đầu trong các lĩnh vực bảo hiểm trọng yếu, là đối tác quan trọng của các tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Với hệ thống mạng lưới công ty thành viên phủ khắp và dịch vụ tiện ích đầy đủ nhất hiện nay, Bảo hiểm PVI cũng vinh dự được lựa chọn hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn ngành Y tế Việt Nam và tới đây là Bảo hiểm Xã hội Việt Nam... để cung cấp các dịch vụ bảo hiểm thiết yếu cho các hội viên, thành viên.

Hội Nông dân Việt Nam là đoàn thể chính trị - xã hội của giai cấp nông dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cơ sở chính trị của Nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hội Nông dân Việt Nam tiền thân là Nông hội đỏ, thành lập ngày 14/10/1930, trải qua các thời kỳ cách mạng luôn trung thành với Đảng và dân tộc. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam là trung tâm, nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới.Mục đích của Hội là tập hợp đoàn kết nông dân, xây dựng giai cấp nông dân vững mạnh về mọi mặt, xứng đáng là lực lượng tin cậy trong khối liên minh vững chắc công, nông, trí, bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Phát huy truyền thống yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, tinh thần cách mạng, lao động sáng tạo, cần kiệm, tự lực, tự cường, đoàn kết của nông dân; tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng văn hoá, giữ vững quốc phòng, an ninh, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chức năng của Hội Nông dân là:Tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, nông dân phát huy quyền làm chủ, tích cực học tập nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của hội viên, nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân trong sản xuất, kinh doanh và đời sống. Đại diện giai cấp nông dân tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiệm vụ của Hội Nông dân là: Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, nông dân hiểu và tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chín h sách, pháp luật của Nhà. Khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, lao động sáng tạo của nông dân. Vận động, tập hợp, làm nòng cốt tổ chức các phong trào nông dân phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh; xây dựng nông thôn mới. Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân. Trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội nông thôn; hướng dẫn phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức các hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo nghề và chuyển giao khoa học công nghệ giúp nông dân phát triển sản xuất, nâng cao đời sống, bảo vệ môi trường. Đoàn kết, tập hợp đông đảo nông dân vào tổ chức Hội, phát triển và nâng cao chất lượng hội viên. Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh về mọi mặt; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Mở rộng hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, tăng cường hợp tác, khai thác nguồn lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm, tiến bộ khoa học kỹ thuật, quảng bá hàng hoá nông sản, văn hoá Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Về Bảo hiểm PVI, tiếp nối thành công năm 2021, quý I/2022, Bảo hiểm PVI đã đạt được những kết quả kinh doanh ấn tượng: Tổng doanh thu đạt 3.828 tỷ đồng, hoàn thành 125,9% kế hoạch quý và 36% kế hoạch năm, tăng trưởng 32,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó doanh thu bảo hiểm gốc tăng trưởng 30,4%. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 213 tỷ đồng, hoàn thành 159,7% kế hoạch quý, tăng trưởng 24,1%. Với kết quả kinh doanh này, Bảo hiểm PVI hiện chiếm 19% thị phần và là doanh nghiệp dẫn đầu thị trường Bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam.

Năm 2021 Bảo hiểm PVI là công ty bảo hiểm phi nhân thọ duy nhất vinh dự nhận được các giải thưởng danh giá: Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam do Vietnam Report bình chọn; Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Tốt nhất Việt Nam 2021 và Công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ Thực hiện Hoạt động Trách nhiệm xã hội Tốt nhất Việt Nam 2021 do Tạp chí Tài chính International Finance Magazine, Vương quốc Anh bình chọn.

Bảo hiểm PVI phát triển hệ thống bán lẻ trên toàn quốc với 40 đơn vị thành viên. Trung tâm Chăm sóc Khách hàng miền Bắc, miền Nam của Bảo hiểm PVI được đầu tư công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại và đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Tổng đài hỗ trợ khách hàng 1900 54 54 58 hoạt động 24/7.

Ngọc Khánh-PVI


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​