Ông Nguyễn Quốc Khánh

Chủ tịch Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 02/09/1960
 - Quê quán: Hà Tĩnh
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 04/07/1988

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Thăm dò Dầu khí, Đại học Hóa dầu Ba Cu
 - Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Leicester (Vương quốc Anh)
 - Cao cấp lý luận chính trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
* Quá trình công tác:
 - 08/1983 đến 12/1989: Chuyên viên Công ty Xuất nhập khẩu Dầu khí (Bộ Thương mại)
 - 01/1990 - 09/1994: Trưởng phòng Xuất dầu thô Công ty Thương mại Dầu khí (Bộ Thương
   mại)
 - 10/1994 - 06/2001: Trưởng phòng Xuất khẩu dầu thô Công ty Thương mại Dầu khí, Tổng
   Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 07/2001 - 05/2002: Phó Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 06/2002 - 08/2006: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Dầu khí Mê Kông
 - 09/2006 - 06/2008: Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến và Kinh
   doanh sản phẩm dầu mỏ
 - 07/2008 - 08/2009: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty
   Dầu Việt Nam
 - 08/09/2009 - 10/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu
   khí Việt Nam
 - Từ 11/2014 - 07/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng
   Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 07/2015: Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc
   Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ tháng 01/2016 đến 03/2016: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc
   Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ tháng 03/2016: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh
  doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực:

 - Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch và kế hoạch phát triển
   Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 - Chủ trương về hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại
 - Tổ chức nhân sự, đổi mới và phát triển doanh nghiệp
 - Công tác tài chính
 - Các dự án trọng điểm Nhà nước về dầu khí
 - Thi đua khen thưởng, kỷ luật
 - Chỉ đạo các hoạt động trong lĩnh vực điện
* Theo dõi và chỉ đạo các ban:
 - Tổ chức Nhân sự, Kế hoạch, Tài chính Kế toán & Kiểm toán

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
• Bằng khen Bộ Công Thương


Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn

Thành Viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 10/08/1962
 - Quê quán: Quảng Trị
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/08/1998

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Công nghệ Khai thác Dầu khí, Đại học Hóa dầu Bacu (Liên Xô) (1986)
 - Thạc sỹ Thiết kế công nghệ Hệ thống, Đại học RMIT (Úc) (2002)
* Quá trình công tác:
 - 1987 - 1996: Đốc công khai thác; Đội phó khai thác, Giàn phó và Giàn trưởng MSD - 2,
   Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro.
 - 1996 - 2003: Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro
 - 2003 - 2005: Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Bộ máy điều hành Vietsovpetro
 - 2005 - 2009: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro
 - Tháng 04/2009: Phó Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro
 - Tháng 07/2009: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Từ 01/02/2012 - 03/03/2016: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 04/03/2016 đến nay: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh
  doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

 - Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch trung hạn, dài hạn
   và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 - Chủ trương về hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại
 - Tổ chức nhân sự, đổi mới và phát triển doanh nghiệp
 - Công tác Tài chính - Kế toán chung của Tập đoàn
 - Chỉ đạo các dự án trọng điểm Nhà nước về Dầu khí; Dự Án Lô B, CVX cho tới khi có quyết
   định đầu tư FID
* Theo dõi và chỉ đạo các ban:
 - Tổ chức nhân sự, Hợp tác quốc tế

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương


Ông Phạm Xuân Cảnh

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 10/03/1963
 - Quê quán: Nam Định
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/10/1985

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Khoan Thăm dò Khai thác Dầu khí, Đại học Mỏ - Địa chất
 - Thạc sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế, Đại học Grigggs (Hoa Kỳ)
 - Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Chuyên ngành Chính trị học, cấp đào tạo Đại học
* Quá trình công tác:
 - 1985 - 1988: Cán bộ trường Đại học Mỏ - Địa chất
 - 1998 - 1995: Tổng thư ký Hội Sinh viên Hà Nội khoá I, Phó Bí thư thường trực Thành đoàn Hà
   Nội
 - 1995 - 1996: Chủ tịch Hội Sinh viên Hà Nội khóa II, Phó chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt
   Nam khóa V, Phó bí thư thường trực Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Đội Thiếu niên
   Tiền phong Hồ Chí Minh TP.Hà Nội
 - 1997 - 2002: Bí thư Thành đoàn Hà Nội, Đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hà Nội khóa XII, Bí
   thư Đảng bộ Thành đoàn Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào TP.Hà Nội
 - 2000 - 2003: Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh khóa VII
 - 2003 - 2006: Chuyên viên cao cấp, Vụ III, Văn phòng Chính phủ
 - 2006 - 2008: Phó vụ trưởng vụ III, Văn phòng chính phủ
 - 2008 - 08/2015: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Tập đoàn Dầu
   khí Việt Nam
 - 09/2015 - nay: Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn
   Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Ông Phan Đình Đức

Thành Viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 30/01/1960
 - Quê quán: Nam Định
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/12/1986

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Cử nhân Kinh tế Công nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Kế hoạch
* Quá trình công tác:
 - 1983 - 1987: Trợ lý Kế hoạch phòng Kế hoạch, Nhà máy Z165 Cục Xăng Dầu
 - 1987 - 1990: Cán bộ phòng Dịch vụ & Hợp tác Quốc tế, Công ty XNK Phim (Bộ Văn hóa) -
   sau đó là Phó phòng Kế hoạch, Công ty XNK Phim, (Bộ Văn hóa)
 - 1990 - 1991: Phó Giám đốc Công ty VINAVIDEO (Bộ Văn hóa)
 - 1991 - 1993: Trưởng đại diện Công ty Seayoung Hàn Quốc tại Hà Nội (cán bộ biệt phái của
   Bộ Văn hóa)
 - 1993 - 2001: Trưởng Chi nhánh Công ty Khí đốt, Tổng Công ty Khí (PVGas)
 - 2001 - 2005: Bí thư Chi bộ, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh Khí miền Bắc, Tổng Công ty Khí
   (PVGas)
 - 2005 - 2006: Giám đốc Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, Tổng Công ty Khí
   (PVGas)
 - 2006 - 2007: Chủ tịch HĐQT Công ty Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Bắc, Tổng Công ty Khí
   (PVGas)
 - 2007: Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khí (PVGas)
 - 2007: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí (PVFCCo)
 - Từ 11/2010 đến nay: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch
   Hội Cựu Chiến binh Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Đinh Văn Sơn

Thành Viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày 05/01/1961
 - Quê quán: Thái Bình
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/10/1985

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Địa Vật lý Dầu khí, Trường Đại học Mỏ Địa chất
 - Thạc Sỹ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Đại học Tổng hợp Washington (Hoa Kỳ)
 - Tiến sỹ chuyên ngành Kinh tế Công nghiệp, Đại học Bách Khoa Hà Nội
 - Cao cấp Lý luận Chính trị, Học viện Chính trị - Hành chính Khu vực I
 - Lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh, Học viện Quốc phòng
* Quá trình công tác:
 - 1984: Cán bộ phòng Kỹ thuật, Công ty Dầu khí I, Tổng cục Dầu khí Viêt Nam
 - 1984 - 1986: Tiểu đội trưởng, Trợ lý Quân khí
 - 1986 - 1988: Cán bộ phòng Kỹ thuật, Công ty Dầu khí I, Tổng cục Dầu khí Viêt Nam
 - 1988 - 1990: Tham gia chương trình hợp tác lao động tại Liên Xô
 - 1991 - 1992: Công ty Dầu khí I, Tổng cục Dầu khí Việt Nam
 - 1992 - 1996: Cán bộ phòng Kỹ thuật, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 1996 - 2003: Cán bộ biệt phái tại Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Schlumberger
 - 2003 - 2006: Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2006 - 2007: Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu khí
   Việt Nam
 - 2007: Trưởng Ban Quản lý các Hợp đồng Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2007 - 2009: Chánh Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2009 - 2012: Trưởng Ban Luật & Quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2012 - 2013: Trưởng Ban Quan hệ Quốc tế, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 2013 đến nay: Thành viên Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ

Ông Phan Ngọc Trung

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày: 10/07/1961
 - Quê quán: Quảng Trị
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 10/03/1987

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Khai thác Dầu khí, Trường Đại học Dầu hóa Azerbaijan, Bacu (Liên Xô cũ)
 - Tiến sỹ Khai thác dầu khí, Trường Đại học Dầu hóa Azerbaijan, Bacu (Liên Xô cũ)
 - Cử nhân tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội
 - Cao cấp Lý luận chính trị tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội
* Quá trình công tác:
 - 1987 - 1988: Cán bộ Viện Cơ học
 - 1988 - 1992: Cán bộ khoa học Viện Dầu khí Việt Nam
 - 1992 - 1993: Chuyên viên phòng khoa học kỹ thuật- Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 1993 - 1995: Chuyên viên phòng Thẩm định - Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 03/1995 - 09/1995: Cán bộ biệt phái, Phó chủ nhiệm dự án đường ống Nam Côn Sơn -
   Văn phòng BP, Tp. Hồ Chí Minh
 - 1995 - 2004: Chuyên viên Ban Thăm dò Khai thác Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2004 - 2007: Phó Trưởng ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 07/2007 - 12/2007: Trưởng Ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
   Uỷ viên Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 01/2008 - 04/2008: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí;
   Uỷ viên Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 2008 - 2014: Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam;
   Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 2014 - 2015: Viện trưởng Viện Dầu khí Việt Nam
 - 15/05/2015 - nay: Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ thi đua toàn quốc
• Chiến sĩ thi đua Bộ Công Thương
• Bằng khen Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Tiến Vinh

Thành viên Hội Đồng Thành Viên

 - Sinh ngày: 30/10/1962
 - Quê quán: Thừa Thiên Huế
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 12/04/1997

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Máy và Thiết bị khoan Khai thác Dầu khí, Đại học Hóa dầu Bacu (Liên Xô cũ)
 - Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Công nghiệp và Xây dựng cơ bản, Học viện Công nghệ
   Châu Á AIT
 - Tiến sỹ Kỹ thuật Dầu mỏ, Đại học Mỏ Địa chất
 - Cao cấp Lý luận Chính trị, Học viện chính trị Quốc gia
* Quá trình công tác:
 - 05/1987 - 06/1991: Kỹ sư cơ khí, Kỹ sư trưởng giàn MSP4, Xí nghiệp khai thác, Xí nghiệp liên
   doanh Vietsovpetro
 - 07/1991 - 12/2004: Phó phòng, Trưởng phòng Cơ khí - Năng lượng, Xí nghiệp khai thác,
   Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
 - 01/2005 - 11/2007: Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Xí nghiệp khai thác, Xí nghiệp liên
   doanh Vietsovpetro
 - 12/2007 - 07/2009: Trưởng phòng Cơ khí-Năng lượng-Tự động hóa, Xí nghiệp khai thác,
   Xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro
 - 08/2009 - 04/2016: Trưởng ban, Ban Điện, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 05/04/2016 - nay: Thành viên HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương

 
 
 

Ông Nguyễn Vũ Trường Sơn

Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 10/08/1962
 - Quê quán: Quảng Trị
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 06/08/1998

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Công nghệ Khai thác Dầu khí, Đại học Hóa dầu Bacu (Liên Xô) (1986)
 - Thạc sỹ Thiết kế công nghệ Hệ thống, Đại học RMIT (Úc) (2002)
* Quá trình công tác:
 - 1987 - 1996: Đốc công khai thác; Đội phó khai thác, Giàn phó và Giàn trưởng MSD - 2,
   Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro.
 - 1996 - 2003: Phó phòng Kỹ thuật Sản xuất, Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro
 - 2003 - 2005: Trưởng phòng Kỹ thuật sản xuất Bộ máy điều hành Vietsovpetro
 - 2005 - 2009: Giám đốc Xí nghiệp Khai thác Dầu khí Vietsovpetro
 - 04/2009: Phó Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên doanh Vietsovpetro
 - Tháng 07/2009: Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)
 - Từ 01/02/2012 - 03/03/2016: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 04/03/2016 đến nay: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Chỉ đạo, điều hành, quản lý và chịu trách nhiệm chung toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh
  doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

 - Tổ chức xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển, quy hoạch trung hạn, dài hạn
   và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam
 - Chủ trương về hợp tác quốc tế và công tác đối ngoại
 - Tổ chức nhân sự, đổi mới và phát triển doanh nghiệp
 - Công tác Tài chính - Kế toán chung của Tập đoàn
 - Chỉ đạo các dự án trọng điểm Nhà nước về Dầu khí; Dự Án Lô B, CVX cho tới khi có quyết
   định đầu tư FID
* Theo dõi và chỉ đạo các ban:
 - Tổ chức nhân sự, Hợp tác quốc tế

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Hùng Dũng

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 19/08/1962
 - Quê quán: Thanh Hóa
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/05/1998

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Điều khiển tàu biển, Đại học Hàng hải
 - Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc Dân
 - Tiến sỹ chuyên ngành Tin học, khoa học tính toán và quản lý, Viện nghiên
   cứu khoa học thực nghiệm Điện tử và trang thiết bị Điện (Liên bang Nga)
 - Cao cấp Lý luật Chính trị, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh
* Quá trình công tác:
 - 1988 - 1993: Thuyền trưởng, Công ty Dịch vụ Thủy sản Tây Nam (Bộ Thủy Sản)
 - 1993 - 1998: Thuyền phó, Xí nghiệp Tàu dịch vụ Dầu khí (PTSC)
 - 1998 - 2005: Chuyên viên Phòng Kỹ thuật sản xuất; Phòng Kinh tế Kế hoạch;
   Phó phòng phụ trách; Trưởng phòng Kinh tế Kế hoạch Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí
   (PTSC)
 - 2005: Ủy viên BCH Đảng bộ Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 2006 - 2008: Phó Tổng Giám đốc, Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 2008 - 07/2008: Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch
   vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 07/2008 - 09/2008: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - 09/2008 - 2013: Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ
   phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC)
 - Từ 25/04/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Công tác dịch vụ;
 - Đầu tư Phát triển;
 - Thẩm định các dự án đầu tư của Tập đoàn và các Đơn vị;
 - Quản lý, vận hành an toàn cho hoạt động hàng hải;
 - Phụ trách các dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng do Tập đoàn làm chủ đầu tư;
 - Công tác xây dựng cơ bản, quốc phòng;
 - Chỉ đạo các dự án điện;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Xây dựng, Điện, Đầu tư Phát triển
 - Các Đơn vị: Ban QLDA xây dựng trường Đại học Dầu khí Việt Nam, PVC, PTSC, PVEIC, DQS,
   PVE, PAP, Petrosetco, các Ban QLDA Điện

Khen thưởng

• Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới
• Huân chương Lao động hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
• Bằng khen Bộ Công Thương

Ông Lê Minh Hồng

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 18/08/1957
 - Quê quán: Quảng Bình
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 05/11/1985

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Quản lý Công nghiệp, Đại học Bách khoa
 - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Bách Khoa Hà Nội
* Quá trình công tác:
 - 1982 - 1987: Giáo viên Trường Công nhân Kỹ thuật Dầu khí
 - 1987 - 1991: Phó Trưởng phòng Giáo vụ, Trường Công nhân Kỹ thuật Dầu khí
 - 1991 - 1994: Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo Dầu khí
 - 1994 - 1999: Trưởng phòng Đào tạo, Trung tâm Đào tạo và Cung ứng nhân lực Dầu khí
 - 1999 - 2006: Phó Hiệu trưởng; sau đó là Bí thư Đảng Ủy, Hiệu trưởng trường Đào tạo Nhân
   lực Dầu khí
 - Từ 2006 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí
   Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Hoạt động bộ máy văn phòng Công ty mẹ;
 - Đào tạo và phát triển nhân lực phù hợp với quy hoạch cán bộ các cấp được phê duyệt;
   Xây dựng lộ trình đào tạo/huấn luyện cán bộ trong quy hoạch dài hạn;
 - Tiền lương và chế độ chính sách của toàn Tập đoàn;
 - Công tác pháp chế của Tập đoàn;
 - Thường trực công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật;
 - Công tác giải quyết khiếu nại khiếu tố, thanh tra, bảo vệ, quân sự;
 - Tổ chức và chỉ đạo công tác chống tham nhũng;
 - Công tác bảo tồn, bảo tàng, thư viện, báo chí, tuyên truyền, quảng bá, triển lãm và phát ngôn
   của Tập đoàn;
 - Công tác đổi mới doanh nghiệp;
 - Quản lý thương hiệu Tập đoàn;
 - Chỉ đạo công tác xây dựng văn hóa dầu khí;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Pháp chế, Văn phòng, Thanh tra, Đào tạo và phát triển nhân lực.
 - Các Đơn vị: PVMTC, PVU.

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng I, hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
• Bằng khen Bộ Công Thương

Ông Lê Mạnh Hùng

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 24/10/1973
 - Quê quán: Hưng Yên
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 30/08/2007

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Công nghệ Tổng hợp Hóa dầu và Hữu cơ, Đại học Bách Khoa
 - Thạc sỹ chuyên ngành Công nghệ Hóa dầu, Đại học Bách khoa Hà Nội (2003)
 - Tiến sỹ chuyên ngành Hóa dầu và xúc tác hữu cơ, Đại học Bách khoa Hà Nội (2008)
* Quá trình công tác:
 - 2000 - 2001: Kỹ sư Công nghệ, Công ty Liên doanh Nhà máy lọc dầu Việt Nga
 - 2001 - 2005: Kỹ sư Công nghệ, Khối Kỹ thuật, Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm
   Dầu khí (DMC)
 - 2005 - 2006: Cán bộ Ban Chế biến Dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2006 - 2007: Cán bộ Vụ Dầu khí, Văn phòng Chính Phủ
 - 2007 - 2009: Phó Trưởng ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2009: Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên doanh Hóa dầu Long Sơn
 - 12/2009 - 2011: Trưởng Ban QLDA Cụm Khí Điện Đạm Cà Mau
 - 03/2011 - 2013: Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC)
 - Từ 01/10/2013 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Công nghiệp lọc - hóa dầu khí, hóa chất và nhiên liệu sinh học bao gồm: chuẩn bị đầu tư, lựa
   chọn đối tác đầu tư, đàm phán, ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư và triển khai thực hiện dự án
   (kể cả phần cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng và san lấp mặt bằng đối với các dự án riêng
   biệt) và toàn bộ hoạt động sản xuất của các đơn vị;
 - Công nghiệp khí;
 - Các dự án nhiên liệu sinh học;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Chế biến dầu khí; Khí.
 - Các Đơn vị: Ban QLDA công trình liên hiệp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn, BSR, PVCFC, PVFCCo,
   DMC, PVTEX, NSRP, LSP, PVGAS.

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Sinh Khang

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 09/05/1961
 - Quê quán: Nghệ An
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 16/01/1982

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Điện tử Viễn thông, Đại học Kỹ thuật Quân sự
 - Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh
 - Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý Dự án, Học viện Công nghệ Châu Á (AIT - Thái Lan)
* Quá trình công tác:
 - 1983 - 1985: Trung úy, Kỹ sư Thông tin Vô tuyến điện, Bộ Tư lệnh Quân khu 7
 - 1985 - 1990: Đại úy, Tiểu đoàn phó Kỹ thuật, Tiểu đoàn Thông tin 42 - Mặt trận 779
 - 1990 - 1995: Cán bộ Phòng Kế hoạch Sở Công nghiệp Đặc khu Vũng Tàu
 - 1995 - 1996: Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Sở Công nghiệp Đặc khu Vũng Tàu
 - 1996 - 1998: Cán bộ phòng Kế hoạch, Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư Petec
 - 1998 - 2006: Bí thư Chi bộ Kế hoạch Đầu tư; Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Kế hoạch,
   Trưởng Phòng Kế hoạch Tổng hợp, Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim)
 - 2007 - 2008: Phó Tổng Giám đốc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ
 - 2008 - 2010: Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil)
 - Từ 04/2010 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Hoạt động thương mại của Tập đoàn và công tác kinh doanh dầu thô, các sản phẩm xăng
   dầu, các sản phẩm hóa dầu và nhiên liệu sinh học, khí, đạm, điện ở trong nước và ngoài nước;
 - Cung ứng than cho các Nhà máy Điện than của Tập đoàn;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Thương mại Thị trường, FPOA.
 - Các Đơn vị: PV Oil, PVTrans.

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Huân chương Chiến công hạng II
• Huân chương Chiến sỹ vẻ vang hạng II, hạng III
• Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng II của Campuchia
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Nguyễn Quỳnh Lâm

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 30/03/1966
 - Quê quán: Phú Yên

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Tiến sỹ Địa chất Dầu khí
 - Lý luận chính trị: Cao cấp
 - Trình độ ngoại ngữ: Anh (C); Nga (C)
* Quá trình công tác:
 - 07/1993 - 05/1997: Chuyên viên phòng Thăm dò, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 05/1997 - 04/2000: Phó phòng Công Nghệ Mỏ, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 04/2000 - 12/2002: Trưởng phòng Công Nghệ Mỏ, Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí
 - 12/2002 - 03/2006: Bí thư Chi bộ, Tổng giám đốc, Công ty Điều hành chung Trường Sơn
 - 03/2006 - 05/2006: Phó Trưởng Ban Tìm kiếm thăm dò, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 05/2006 - 05/2007: Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí PVEP
 - 05/2007 - 01/2008: Ủy viên thường trực Đảng Ủy, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Thăm dò
   Khai thác Dầu khí
 - 01/2008 - 02/2009: Bí thư chi bộ, Trưởng Ban Khai thác Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 02/2009 - 05/2015: Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành
   Dầu khí Biển Đông
 - 05/2015 - 06/2016: Bí thư chi bộ, Hàm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng
   giám đốc Chi nhánh Tập đoàn - Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc
 - 30/06/2016 - nay: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Tìm kiếm, thăm dò của Tập đoàn và các Đơn vị ở trong nước và ở nước ngoài;
 - Quản lý các hợp đồng dầu khí của Tập đoàn ở trong nước;
 - Khảo sát điều tra cơ bản tài nguyên dầu khí của Tập đoàn ở trong nước và các vấn đề liên
   quan tới chủ quyền tại Biển Đông;
 - Công tác khoa học công nghệ thông tin, định mức kinh tế - kỹ thuật và tiêu chuẩn ngành;
   Là đại diện lãnh đạo Tập đoàn về công tác quản lý chất lượng;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Tìm kiếm thăm dò, Quản lý hợp đồng dầu khí, Khoa học công nghệ, Văn phòng
   Biển Đông;
 - Các Đơn vị: PVEP, PVD, VPI, các nhà thầu dầu khí hoạt động tại Việt Nam.

Quá trình đào tạo

• 1984 - 1989: Học đại học tại Trường Đại học Hóa Dầu Bacu ( Liên Xô), chuyên ngành Địa chất
  Dầu khí
• 1989 - 1993: Học Tiến sỹ tại Trường Đại học Hóa Dầu Bacu ( Liên Xô), chuyên ngành Địa chất
  Dầu khí

Ông Ninh Văn Quỳnh

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 03/02/1958
 - Quê quán: Nam Định
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 25/11/1993

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Cử nhân Kế toán Công nghiệp, Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội
* Quá trình công tác:
 - 1980 - 1982: Cán bộ Kế toán, Đoàn Dầu khí Cửu Long
 - 1982 - 1989: Cán bộ Phòng Kế toán, Công ty Địa Vật lý
 - 1989 - 1992: Kế toán trưởng, Công ty PetroVietnam I
 - 1992 - 1994: Kế toán trưởng, Công ty Giám sát và Phân chia Sản phầm Dầu khí (PVSC)
 - 1994 - 2000: Trưởng phòng Kiểm toán, Công ty Giám sát và Phân chia Sản phầm Dầu khí
   (PVSC)
 - 2000: Trưởng phòng Kế hoạch Thương mại, Công ty Giám sát và Phân chia Sản phầm Dầu
   khí (PVSC)
 - 2000 - 2005: Phó Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2005 - 2008: Phó Trưởng ban Tài chính - Kiểm toán, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2008 2014: Kế toán trưởng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 2/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách tài chính của Tập đoàn;
 - Tổ chức công tác quản lý và sử dụng vốn của Tập đoàn, công tác quản trị rủi ro của Tập đoàn;
 - Công tác cân đối nguồn vốn và thu xếp vốn cho các dự án đầu tư của Tập đoàn;
 - Tổ chức, hướng dẫn và đôn đốc thực hiện công tác kế toán, kiểm tra, kiểm toán nội bộ và
   công tác tổ chức bộ máy kế toán, ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động tài
   chính - kế toán - kiểm toán của Tập đoàn và các đơn vị;
 - Chỉ đạo công tác thanh quyết toán các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị phù hợp với
   quy định phân cấp của Tập đoàn;
 - Phân tích, đánh giá kết quả hoạt động SXKD và việc sử dụng vốn đầu tư của Tập đoàn và của
   các đơn vị;
 - Tổ chức và chỉ đạo công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;
 - Tổ chức và chỉ đạo công tác thanh tra - kiểm tra các hoạt động SXKD của Tập đoàn và đơn vị
   thành viên;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Ban Tài chính, Kế toán và kiểm toán.
 - Các Đơn vị: PVcombank, PVI, PVFI.

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III
• Bằng khen Bộ Công Thương
• Chiến sĩ Thi đua Bộ Công Thương

Ông Đỗ Chí Thanh

Phó Tổng Giám đốc

 - Sinh ngày 17/03/1968
 - Quê quán: Hải Phòng
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 03/02/2005

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Kinh tế, Đại học Mỏ Địa chất
 - Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Mỏ Địa chất
* Quá trình công tác:
 - 1991 - 2006: Cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2006 - 2007: Phó Trưởng phòng Quan hệ cộng đồng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam
 - 2007 - 2009: Phó Chánh Văn phòng kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2009 - 2010: Chánh Văn phòng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - 2010 - 2014: Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam
   (PVPower)
 - Từ 01/01/2015 đến nay: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Giúp việc cho Tổng Giám đốc trong việc xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch sản xuất
   kinh doanh của Tập đoàn;
 - Công tác đấu thầu;
 - Công tác an toàn, sức khỏe, môi trường và ứng cứu tình huống khẩn cấp;
 - Vận hành các Nhà máy điện;
 - Công tác thống kê và quản lý tài sản của Tập đoàn;
 - Triển khai công tác an sinh xã hội, từ thiện của Tập đoàn;
 - Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các thỏa thuận hợp tác của Tập đoàn với các Bộ ngành/Địa
   phương trong nước;
 - Công tác văn hóa thể thao; phối hợp hoạt động của các đoàn thể và các Bộ ngành/Địa
   phương;
 - Chỉ đạo việc triển khai thực hiện các dự án tìm kiếm thăm dò khoáng sản đồng tại CHDCND
   Lào;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Kế hoạch, Quản lý đấu thầu, Văn phòng, An toàn sức khỏe môi trường và Văn phòng
   trực tình huống khẩn cấp.
 - Các Đơn vị: PVPower, NASOS, Công ty CP phát triển Đông Dương Xanh.

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng III

Ông Nguyễn Quốc Thập

Phó Tổng giám đốc

 - Sinh ngày 02/08/1960
 - Quê quán: Nam Định
 - Ngày gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam: 26/09/1998

Tóm tắt tiểu sử

* Trình độ đào tạo:
 - Kỹ sư Địa Vật lý, Đại học Mỏ - Địa chất
 - Tiến sỹ chuyên ngành Địa Vật lý, Đại học Mỏ - Địa chất
* Quá trình công tác:
 - 1984 - 1986: Kỹ sư Địa Vật lý, Viện Dầu khí Hà Nội
 - 1986 - 1990: Kỹ sư Địa Vật lý, Xí nghiệp Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro
 - 1990 - 1993: Kỹ sư Địa Vật lý, Công ty Dầu khí II - TP Hồ Chí Minh
 - 1993 - 2000: Cán bộ Công ty Dầu khí Anh BP tại TP Hồ Chí Minh (cán bộ biệt phái của PVEP)
 - 2000 - 2002: Trưởng phòng Công nghệ mỏ, Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí (PIDC)
 - 2002 - 2003: Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí (PIDC)
 - 2003 - 2006: Phó Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí (PIDC), Trưởng Chi nhánh
   PIDC tại Algeria
 - 2006 - 2007: Giám đốc Công ty Đầu tư và Phát triển Dầu khí (PIDC)
 - 2007 - 2008: Phó Tổng Giám đốc, sau đó là Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò Khai thác
   Dầu khí (PVEP)
 - 07/2009 - 12/2014: Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
 - Từ 12/2014 đến nay: Phó Tổng Giám đốc thường trực Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Chỉ đạo điều hành

* Phụ trách lĩnh vực:
 - Công tác phát triển mỏ, khai thác dầu khí của Tập đoàn và các Đơn vị ở trong nước và ở nước
   ngoài;
 - Quản lý các hợp đồng dầu khí của PVN ở nước ngoài;
 - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Tổng Giám đốc yêu cầu.
* Phụ trách ban, đơn vị:
 - Các Ban: Khai thác Dầu khí, Dự án Dầu khí nước ngoài;
 - Các Đơn vị: VSP, Công ty liên doanh Gazpromviet và Rusvietpetro, Biển Đông POC, Phú Quốc
   POC, SWPOC, Văn phòng đại diện của Tập đoàn tại Liên Bang Nga.

Khen thưởng

• Huân chương Lao động hạng II, hạng III
• Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
• Chiến sĩ Thi đua toàn quốc
• Bằng khen Bộ Công Thương

 
 
 

ÔNG NGÔ XUÂN ANH

Kiểm soát viên phụ trách chung

BÀ NGUYỄN THỊ NGỌC LAN

Kiểm soát viên

BÀ VŨ HỒNG NHUNG

Kiểm soát viên

 
 
 
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Nguyễn Quốc Thập, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Số giấy phép: 10/GP-TTĐT, cấp ngày: 25/01/2013. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn