BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Thực hiện Hướng dẫn số 220 ngày 24/3/2022 và Kế hoạch số 221 ngày 28/3/2022 của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, ngày 11/5, Đảng ủy Công ty Điều hành Dầu khí Biển Đông (BIENDONG POC) đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Minh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy BIENDONG POC khẳng định, việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm giúp cán bộ, đảng viên BIENDONG POC nắm vững những nội dung cốt lõi, những điểm mới về thực hiện Kết luận số 21 và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Đồng chí Hoàng Minh Hải phát biểu khai mạc hội nghị.

“Trong quá trình học tập, đề nghị các đồng chí lắng nghe báo cáo viên trình bày, nắm vững nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng thời kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nhận thức sâu sắc, đầy đủ, từ đó liên hệ trực tiếp đến công tác chuyên môn, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, triển khai hiệu quả công tác chính trị của Công ty, thực hiện tốt Đề án Tái tạo văn hóa Petrovietnam”, đồng chí Hoàng Minh Hải nhấn mạnh.

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Tiến sĩ Nguyễn Việt Hùng phổ biến nội dung cơ bản của Kết luận số 21 và Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ, Giảng viên cao cấp Nguyễn Việt Hùng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khoa Xây dựng Đảng và Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Cán bộ TP HCM truyền đạt, phổ biến những nội dung cơ bản về Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII nhằm tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; cũng như Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về những điều đảng viên không được làm. Nội dung bài giảng đã liên hệ với nhiều trường hợp thực tế trong thời gian qua, tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Đại hội XIII của Đảng đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản để xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện; trong đó khẳng định tiếp tục kiên trì, kiên quyết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cán bộ, đảng viên BIENDONG POC tập trung nắm vững những kiến thức được chia sẻ tại hội nghị.

Thông qua hội nghị, các đồng chí cán bộ, đảng viên BIENDONG POC đã có cái nhìn đầy đủ hơn về mục đích, ý nghĩa, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những nội dung và công việc phải làm. Cũng trong hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, liên hệ với những nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch số 172 của Đảng ủy Tập đoàn về thực hiện Kết luận số 01 ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu thực hiện kết luận, quy định trên mỗi cương vị công tác và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại lĩnh vực do mình phụ trách gắn với thực hiện Quy tắc đạo đức của Petrovietnam và Văn hóa BIENDONG POC; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện kết luận có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại cơ quan, đơn vị thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình, đưa kết luận của Đảng vào cuộc sống.

BIENDONG POC học tập, quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Kết thúc hội nghị, cán bộ, đảng viên BIENDONG POC đã nghiêm túc thực hiện bài thu hoạch, thể hiện nhận thức cá nhân về những điểm mới, mục tiêu, giải pháp trong các kết luận, quy định được Trung ương ban hành, liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và cá nhân; đồng thời cũng có những đề xuất, kiến nghị tâm huyết về các giải pháp, nhất là về xây dựng Đảng, để tổ chức thực hiện ở cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân tại đơn vị mình./.

Trúc Lâm


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​