Phát triển 
đồng bộ, bền vững

Phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đồng bộ, bền vững, có khả năng cạnh tranh, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho phát triển đất nước, tham gia tích cực bảo vệ chủ quyền quốc gia, đóng góp hiệu quả công tác an sinh xã hội, trên cơ sở:
Tuân thủ đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước

Tuân thủ đường lối chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong từng thời kỳ.

Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên

Sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên dầu khí ở trong nước; đồng thời, tích cực tìm kiếm mở rộng hoạt động có chọn lọc thăm dò và khai thác dầu khí ra nước ngoài trên cơ sở có chọn lọc, trọng điểm lấy hiệu quả làm tiêu chí.

Tập trung đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chính

Tập trung đầu tư vào các lĩnh vực kinh doanh chính là: Tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí, Công nghiệp khí, Công nghiệp điện, Chế biến dầu khí và Dịch vụ dầu khí, trong đó: lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí là cốt lõi; đẩy mạnh phát triển hóa dầu, dịch vụ dầu khí chất lượng cao.


Phát huy tối đa nội lực, kết hợp với mở rộng hợp tác

Phát huy tối đa nội lực, kết hợp với mở rộng hợp tác, khuyến khích và thu hút các đối tác thuộc mọi thành phần kinh tế ở trong nước và nhà đầu tư ngoài nước tham gia vào các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn.

Bảo vệ môi trường

Tuân thủ chặt chẽ theo các chuẩn mực về môi trường sinh thái.

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn