Kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động nổi bật trong tháng 11/2014
Trong tháng 11 và 11 tháng năm 2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch so với kế hoạch Chính phủ giao Tập đoàn cũng như vượt mức kế hoạch Tập đoàn phấn đấu. Các chỉ tiêu về tài chính: doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước 11 tháng năm 2014 tiếp tục hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra.

Kết quả sản xuất kinh doanh tháng 11 11tháng năm 2014

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 2,45 triệu tấn, bằng 102,5% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 25,06 triệu tấn, bằng 107,7% kế hoạch 11 tháng và 97,5% kế hoạch năm, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2013, trong đó:

       - Sản lượng khai thác dầu thô tháng 11 đạt 1,56 triệu tấn (trong nước đạt 1,41 triệu tấn, bằng 100% kế hoạch; ở nước ngoài đạt 0,15 triệu tấn, bằng 109,6% kế hoạch), bằng 101% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 15,79 triệu tấn, bằng 108,0% kế hoạch 11 tháng và 97,4% kế hoạch năm, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó: ở trong nước 11 tháng đạt 14,10 triệu tấn, bằng 108,4% kế hoạch 11 tháng và 98,1% kế hoạch năm; ở nước ngoài 11 tháng đạt 1,69 triệu tấn, bằng 105% kế hoạch 11 tháng và 92% kế hoạch năm).

       - Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,89 tỷ m3, bằng 107,2% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 9,27 tỷ m3, bằng 107,2% kế hoạch 11 tháng và 97,6% kế hoạch năm, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2013.

       - Sản xuấtđiện tháng 11 đạt 1,54 tỷ kWh, bằng 95,2% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 14,76 tỷ kWh, bằng 105,4% kế hoạch 11 tháng và 94% kế hoạch năm.

       - Sản xuất đạm tháng 11 đạt 143,8 nghìn tấn, bằng 115% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 1,51 triệu tấn, bằng 106% kế hoạch 11 tháng và 98,7% kế hoạch năm, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó: từ Nhà máy Đạm Phú Mỹ đạt 777 nghìn tấn, bằng 106% kế hoạch; từ Nhà máy Đạm Cà Mau đạt 728,3 nghìn tấn, bằng 103,8% kế hoạch).

      - Sản xuất xăng dầu toàn Tập đoàn tháng 11 đạt 531 nghìn tấn, bằng 117% kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 5,17 triệu tấn, bằng 122,3% kế hoạch 11 tháng và bằng 112% kế hoạch năm, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2013 (trong đó: từ Nhà máy Condensate Phú Mỹ đạt 373 nghìn tấn, từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đạt 4,80 triệu tấn). Tổng sản phẩm sản xuất từ Nhà máy Lọc dầu Dung Quất 11 tháng đầu năm đạt 5,24 triệu tấn, bằng 120% kế hoạch 11 tháng và 108% kế hoạch năm.

          - Sản xuất xơ sợi tháng 11 đạt 7,36 nghìn tấn, tính chung 11 tháng đạt 44,5 nghìn tấn, bằng 63,5% kế hoạch 11 tháng và 52,5% hoạch năm; sản lượng xơ sợi các loại xuất bán tính đến ngày 27/11/2014 đạt 29,65 nghìn tấn.

Trung tâm điều khiển Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 trước khi hòa lưới điện tổ máy số 2

   Tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong Tập đoàn 11 tháng đạt 689 nghìn tỷ đồng, bằng 114,1% kế hoạch 11 tháng và 103,3% kế hoạch năm.

   Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 158,6 nghìn tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch 11 tháng và 113% kế hoạch năm.

Tính đến hết tháng 11/2014, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã về đích nhiều chỉ tiêu kế hoạch Chính phủ giao:

+   Gia tăng trữ lượng dầu khí về đích trước 2 tháng.

+   Sản xuất xăng dầu các loại về đích trước 2 tháng.

+   Sản xuất LPG về đích trước 35 ngày.

+   Tổng doanh thu toàn Tập đoàn về đích trước 41 ngày.

+   Nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn về đích trước 51 ngày.

+   Tổng doanh thu hợp nhất Tập đoàn về đích trước 36 ngày.

+   Lợi nhuận hợp nhất Tập đoàn về đích trước 2 tháng.

+   Tổng doanh thu công ty mẹ- Tập đoàn về đích trước 2 tháng.

+   Lợi nhuận Công ty mẹ- Tập đoàn về đích trước 2 tháng.

+   Các chỉ tiêu sản xuất còn lại, dự kiến: khai thác dầu sẽ về đích trước 20-23 ngày (khoảng từ 7- 10/12) ngày; khai thác khí sẽ về đích trước 21-23 ngày (khoảng từ ngày 7-10/12); sản xuất đạm sẽ về đích trước 25- 27 ngày (khoảng từ ngày 4-6/12); sản xuất điệnvề đích trước 9-15 ngày (khoảng 16-22/12).

Đến hết tháng 11, có 06 đơn vị đã về đích trước toàn diện các chỉ tiêu cả năm 2014:

- Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã về đích trước 52 ngày chỉ tiêu tổng sản phẩm sản xuất các loại (vào ngày 09/11), các chỉ tiêu tài chính hợp nhất (tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, nộp NSNN) về đích trước 2 tháng. Đến hết tháng 11/2014: tổng sản phẩm sản xuất các loại của Công ty đạt 5,24 triệu tấn, bằng 108% kế hoạch năm; tổng doanh thu đạt 119,2 nghìn tỷ đồng, bằng 120% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 3,24 nghìn tỷ đồng, bằng 122,5% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 182% kế hoạch năm.

- Tổng công ty CP Khoan và Dịch Khoan dầu khí (PVD) về đích trước các chỉ tiêu tài chính (tổng doanh thu, lợi nhuận, nộp NSNN). Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 127% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2,8 nghìn tỷ đồng, bằng 130% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 3,0 nghìn tỷ đồng, bằng 171% kế hoạch năm.

- Tổng công ty CP Dịch vụ tổng hợp dầu khí (Petrosetco) về đích trước các chỉ tài chính trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 10,6 nghìn tỷ đồng, bằng 111% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 268 tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm; nộp ngân sách Nhà nước đạt 380 tỷ đồng, bằng 126% kế hoạch năm.

- Tổng công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 26,9 nghìn tỷ đồng, bằng 107% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1,74 nghìn tỷ đồng, bằng 159% kế hoạch năm, nộp NSNN đạt 2,15 nghìn tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch năm.

- Tổng công ty Vận tải dầu khí (PVTrans) về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 5,1 nghìn tỷ đồng, bằng 110% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 380 tỷ đồng, bằng 204% kế hoạch năm, nộp NSNN đạt 187 tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch năm.

- Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu hợp nhất đạt 3,8 nghìn tỷ đồng, bằng 108,6% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 370 tỷ đồng, bằng 205% kế hoạch năm, nộp NSSN đạt 289 tỷ đồng, bằng 150% kế hoạch năm

Đến hết tháng 11, có 05 đơn vị về đích trước nhiều chỉ tiêu cả năm 2014:

- Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGas) đã về đích trước chỉ sản xuất LPG trước 3 tháng; tổng doanh thu hợp nhất về đích trước 1 tháng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế về đích trước 2 tháng, nộp NSNN về đích trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 65,5 nghìn tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 15,7 nghìn tỷ đồng, bằng 149% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, bằng 135% kế hoạch năm. Dự kiến PVGAS sẽ hoàn thành kế hoạch cung cấp khí cả năm 9,5 tỷ m3 vào ngày 6-10/12/2014.

- Công ty TNHH MTV Phân bón Cà Mau về đích trước các chỉ tiêu tài chính: doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước 2 tháng và nộp NSNN trước 3 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 5,65 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 829 tỷ đồng,  bằng 126% kế hoạch năm, nộp NSSN đạt 37,8 tỷ đồng, bằng 310% kế hoạch năm.

- Tổng công ty Thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) đã về đích trước chỉ tiêu: tổng doanh thu hợp nhất trước 1 tháng; lợi nhuận hợp nhất trước thuế và nộp NSNN trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu hợp nhất đạt 56,9 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 30,3 nghìn tỷ đồng, bằng 122% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 16,2 nghìn tỷ đồng, bằng 116% kế hoạch năm.

- Liên doanh Việt Nga- Vietsovpetro về đích trước chỉ tiêu các chỉ tiêu tài chính (tổng doanh thu, lợi nhuận hợp nhất trước thuế) trước 1 tháng, nộp NSNN về đích trước 2 tháng.  Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 85,8 nghìn tỷ đồng, bằng 106% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 29,7 nghìn tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch năm.

- Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo) về đích trước chỉ tiêu doanh thu hợp nhất trước 1 tháng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế về đích trước 2 tháng. Đến hết tháng 11: tổng doanh thu đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 1,31 nghìn tỷ đồng, bằng 125% kế hoạch năm.

Hoạt động nổi bật tháng 11/2014

Lúc 15 giờ 20 phút, ngày 5/11, Nhà máy điện Tuabin khí Chu trình hỗn hợp Nhơn Trạch 2 thuộc Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower Nhơn Trạch 2) tại xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã đạt mốc sản lượng điện 15 tỷ kWh hòa vào lưới điện quốc gia sau 3 năm vận hành thương mại.

Đây được xem là dấu mốc quan trọng, đánh dấu khả năng sản xuất và cung ứng điện của PVPower Nhơn Trạch 2 cho hệ thống điện lưới của đất nước.

Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 2

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng” ngành Dầu khí.

Tại hội nghị, đồng chí Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ 1, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương đã báo cáo về những điều chỉnh, thay đổi của Luật Thi đua khen thưởng cũng như Nghị định và Thông tư hướng dẫn. Theo đồng chí Kiều Sơn, Luật Thi đua khen thưởng năm 2003 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2004, quy định về thi đua và khen thưởng tại Việt Nam, cụ thể là quy định về đối tượng, phạm vi, nguyên tắc, hình thức, tiêu chuẩn, thẩm quyền và trình tự, thủ tục thi đua, khen thưởng.

Đồng chí Kiều Sơn, Vụ trưởng Vụ 1, Ban Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại hội nghị

Ngày 10/11/2014, Ban chỉ đạo Nhà nước về điều tra cơ bản tài nguyên - môi trường biển đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước để nghiệm thu kết quả thực hiện Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam”.

Dự án này thuộc “Đề án tổng thể về điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên môi trường biển đến năm 2010, tầm nhìn đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 1/3/2006 tại Quyết định số 47/2006/QĐ-TTg (gọi tắt là Dự án 47). Dự án do Viện Dầu khí Việt Nam (thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam) chủ trì thực hiện. Đây là dự án nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam xây dựng được cơ sở dữ liệu khoa học, đầy đủ, tin cậy về tiềm năng và trữ lượng dầu khí trên toàn bộ vùng biển và thềm lục địa Việt Nam, định hướng cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí, góp phần khẳng định và bảo vệ chủ quyền Quốc gia. Kết quả nghiên cứu của Dự án có nhiều đóng góp mới, quan trọng cho khoa học địa chất dầu khí. Hội đồng đã tiến hành đánh giá chấm điểm theo quy định và thống nhất chấm Dự án đạt điểm xuất sắc (90,45 điểm).

Dự án “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” đạt điểm xuất sắc

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Chu Phạm Ngọc Hiển, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước

chủ trì buổi nghiệm thu Dự án

Ngày 10/11/2014, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn đã tiếp và làm việc với ngài Anar Imanov – Đại sứ nước Cộng hòa Azerbaijan.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn khẳng định Tập đoàn Dầu khí Việt Nam rất trân trọng và đánh giá cao sự quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện của Chính phủ nước Cộng hòa Azerbaijan dành cho Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam nói riêng trong quá trình xây dựng và phát triển ngành công nghiệp Dầu khí. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm và hỗ trợ tích cực từ phía Chính phủ Azerbaijan cũng như từ cá nhân ngài Đại sứ trong tương lai nhằm thúc đẩy sự hợp tác hiệu quả giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Công ty Dầu mỏ Azerbaijan (SOCAR).

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn (phải) và Đại sứ nước Cộng hòa Azerbaijan Anar Imanov

Ngày 10/11/2014, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký Biên bản ghi nhớ về Nghiên cứu triển khai Dự án sản xuất Methanol từ nguồn khí thiên nhiên có hàm lượng CO2 cao tại Việt Nam với các đối tác Nhật Bản là Chiyoda Corporation và Sojits Corporation.

Việc hợp tác giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam với các đối tác Nhật bản đã được thiết lập từ nhiều năm nay rất hiệu quả và đáng tin cậy. Các đối tác Nhật Bản là Chiyoda Corporation và Sojits Corporation là hai Tập đoàn có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lọc hóa dầu và đã hoạt động kinh doanh nhiều năm ở Việt Nam. Sau quá trình trao đổi làm việc, các bên đã đi đến thống nhất và ký Biên bản ghi nhớ ngày hôm nay.

Đại diện các bên chứng kiến lễ ký kết

Ngày 10/11/2014, Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Vũng Áng 1 (Ban QLDA) cùng Tổng thầu EPC Lilama đã hòa lưới điện quốc gia tổ máy số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1. Như vậy, chưa đến một năm, hai tổ máy phát điện có công suất lớn nhất Việt Nam (600MW) đã được Trung tâm điều độ điện quốc gia (Ao) ghi nhận hoà lưới điện thành công.

Sau nhiều ngày hiệu chỉnh thông số kỹ thuật, phát điện thử nghiệm, Tổng thầu Lilama cùng các chuyên gia Nhật Bản, Trung Quốc đã thực hiện đốt than lần đầu cho lò hơi số 2 vào chiều ngày 10/11/2014.

Turbine tổ máy số 2 đạt chuẩn phát điện 3.000 vòng/phút

Ngày 11/11/2014, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Tsuyoshi Nakai, Giám đốc điều hành Trung tâm Hợp tác Dầu mỏ Nhật Bản (JCCP) nhân chuyến công tác tại Việt Nam.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có mối quan hệ với JCCP từ năm 1990 và trong 24 năm qua, khoảng 1.500 lượt cán bộ của Tập đoàn đã tham dự các khoá đào tạo tại Nhật Bản và khoảng 200 lượt chuyên gia Nhật Bản đã sang Việt Nam giảng bài, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm về kinh tế - quản lý - kỹ thuật trong lĩnh vực chế biến dầu khí với cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Lê Mạnh Hùng (phải) và ông Tsuyoshi Nakai - Giám đốc JCCP

Chiều ngày 11/11 tại Hà Nội, Đảng bộ Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng lần thứ 18 tổng kết công tác 10 tháng đầu năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm.

Đoàn chủ tịch chủ trì hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hồng đánh giá cao những kết quả đạt được và cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại cần kịp thời rút ra những bài học kinh nghiệm, khắc phục những yếu kém, đồng thời cũng nhấn mạnh, mỗi cán bộ đảng viên của Đảng bộ Công ty mẹ phải đi đầu gương mẫu về mọi mặt để hoàn thiện tốt các chỉ tiêu năm và các nhiệm vụ trọng tâm trong 2 tháng cuối.

Sáng ngày 13/11, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (DNTW) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị Khoá VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam được vinh dự là một trong tám Đảng bộ được nhận cờ Thi đua của Đảng ủy Khối DNTW trong đợt tổng kết 15 năm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở.

Đồng chí Hà Thị Khiết (giữa) trao cờ thi đua cho đại diện các Đảng bộ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở

Trong các ngày 13 và 14 tháng 11 năm 2014, tại Hà Nội, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chủ trì đã làm việc với ông Alexander Dyukov, Tổng Giám đốc Gazprom Neft nhân chuyến công tác của ông tại Hà Nội.

Trọng tâm chuyến công tác lần này của ông Alexander Dyukov để trao đổi và thống nhất cấp cao về các vấn đề liên quan đến việc Gazprom Neft nhận chuyển nhượng 49% phần vốn công ty BSR và đầu tư Dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Hai Bên đang khẩn trương hoàn thiện các văn bản liên quan để ký kết trong thời gian tới nhân chuyến thăm và làm việc tại Liên Bang Nga của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng vào cuối tháng 11/2014.

Ngày 14/11/2014, tại khách sạn Melia Hà Nội, Tổng cục Năng lượng phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) tổ chức Hội nghị hợp tác trong lĩnh vực đầu tư sản xuất điện. Đây là cơ hội để PVN giới thiệu các dự án nguồn điện, cùng các nhà đầu tư quốc tế giải đáp các khó khăn, vướng mắc khi đầu tư vào thị trường điện tại Việt Nam.

Tham dự Hội nghị có đại diện các Đại sứ quán Indonesia, Ấn Độ, Australia. Về phía Bộ ngành có ông Lê Tuấn Phong, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Năng lượng Bộ Công Thương; ông Nguyễn Nội, Phó Tổng cục trưởng Cục đầu tư Nước ngoài Bộ Kế hoạch Đầu tư; đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Indonesia.

Các đại biểu hội nghị hợp tác trong lĩnh vực đầu tư sản xuất điện

Sáng ngày 14/11, tại Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), UBND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và BSR tổ chức Hội nghị “Tổng kết kế hoạch thực hiện lộ trình phân phối xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”. Các đồng chí Phạm Như Sô, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Xuân Thủy, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Việt Thắng, Phó Tổng giám đốc BSR đồng chủ trì hội nghị.

Tổng kết lộ trình phân phối xăng E5 RON 92 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Đồng chí Phạm Như Sô, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu khai mạc hội nghị

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ: Từ ngày 01/8/2014, tất cả các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi không còn nhập và phân phối xăng Mogas 92 mà chỉ nhập và phân phối hai mặt hàng là xăng Mogas 95 và xăng E5-RON 92 thay cho xăng Mogas 92. Đến nay, đã có 146/150 cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh tham gia phân phối xăng E5 RON 92, đạt 97,3%.

Ngày 17/11, tại khách sạn Sheraton Hà Nội, Liên doanh Dầu khí Việt Nhật (JVPC) đã tổ chức lễ đón thùng dầu thứ 200 triệu khai thác từ mỏ Rạng Đông và Phương Đông thuộc Lô 15 -2 ngoài khơi Việt Nam.

Hợp đồng chia sản phẩm Lô 15-2 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam có hiệu lực vào ngày 7/10/1992. Các đối tác tham gia hợp đồng gồm: JVPC, Perenco Rang Dong Ltd. (Perenco) và PVEP. Thỏa thuận điều hành chung Lô 15-2 đã được các bên ký kết ngày 17/12/1997, theo đó JVPC là Nhà điều hành của dự án.

Ngày 8/7/2014, thùng dầu thứ 200 triệu đã được khai thác từ hai mỏ Rạng Đông và Phương Đông, thuộc Lô 15-2 ngoài khơi Việt Nam. Đây là một con số đáng mơ ước của JVPC từ khi tiến hành hoạt động ở Lô 15-2, sản lượng lúc đầu đánh giá chỉ từ 130 đến 150 triệu thùng.

Tổng giám đốc JVPC Hidetoshi Ohashi phát biểu tại buổi lễ

Chiều ngày 17/11, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) trong Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Sau khi được sự chấp thuận của Thủ tướng về việc chuyển nhượng vốn trong LSP giữa Vinachem và PetroVietnam, hai bên đã tích cực đàm phán, thảo luận và thống nhất nội dung của Hợp đồng. Cụ thể, toàn bộ phần vốn góp 11% của Vinachem sẽ được chuyển cho PetroVietnam. Sau khi chuyển nhượng, PetroVietnam sẽ có tỉ lệ góp vốn là 29% và 71% còn lại là của Tập đoàn SCG (Thái Lan) và Tập đoàn QP (Qatar).

Đại diện lãnh đạo hai Tập đoàn chứng kiến lễ ký

Ngày 19/11/2014, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã ký Quyết định số 10599/QĐ-BCT bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giữ chức Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cùng ngày, tại trụ sở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Bộ Công Thương đã thông báo Quyết định bổ nhiệm nêu trên tới đồng chí Nguyễn Quốc Khánh và tập thể Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Tập thể Lãnh đạo Tập đoàn chúc mừng đồng chí Nguyễn Quốc Khánh

nhận chức Thành viên Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã gửi thư chúc mừng các thầy cô giáo, các cấp quản lý và cán bộ nhân viên Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU), Trường Cao đẳng Nghề Dầu khí (PVMTC) cùng các cán bộ nhân viên làm việc trong lĩnh vực giáo dục của Tập đoàn.

Sinh viên PVU nhận học bổng nhân dịp lễ khai giảng năm học 2014-2015

Trong thư gửi các đơn vị, cơ sở giáo dục, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn biểu dương những nỗ lực, cố gắng phấn đấu của các thầy cô giáo, các cấp quản lý, học sinh sinh viên và cán bộ công nhân viên trong những năm học qua và chúc mừng các thành tích mà PVU, PVMTC đã đạt được, nhất là trong Hội thi Tay nghề Quốc gia năm 2014. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cũng nhấn mạnh về yêu cầu thực hiện thành công chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 thì giải pháp đột phá phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa then chốt và Lãnh đạo Tập đoàn luôn dành sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt cho công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học của đơn vị, cơ sở giáo dục.

Tại Moskva chiều 20/11/2014, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Nguyễn Xuân Sơn đã có buổi tiếp xúc và làm việc với Thứ trưởng Bộ Năng lượng LB Nga Sentiurin I.P cùng Tổng giám đốc Zarubezhneft Kudryasov S.I. Cuộc gặp có ý nghĩa rất quan trọng nhằm chuẩn bị cho chuyến thăm LB Nga của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng.

Tại cuộc trao đổi, với tư cách là một trong những người điều hành Tổ hợp nhiên liệu và năng lượng Nga, ông Sentiurin khẳng định, Chính phủ và Bộ Năng lượng LB Nga luôn coi các hợp tác về Dầu khí với Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) nói riêng là chiến lược lâu dài, là lá cờ tiên phong trong toàn bộ các hợp tác kinh tế thương mại.

Tin tưởng chắc chắn vào hiệu quả hợp tác  dầu khí Nga - Việt

Buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Xuân Sơn cùng đoàn công tác với Tổng giám đốc Zarubezhneft S.I. Kudryasov

Cùng ngày, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn đã đến chào Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Nguyễn Thanh Sơn và cảm ơn Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga trong nhiều năm qua đã luôn dành những hỗ trợ rất cụ thể, thiết thực, hiệu quả cho hoạt động của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại nước Nga. Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn đã báo cáo với Đại sứ về tình hình hoạt động hợp tác dầu khí hiện nay với các đối tác Nga, hiệu quả của các dự án và kế hoạch trong thời gian tới; đồng thời mong muốn Đại sứ tiếp tục hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các hoạt động này.

Ngày 25/11/2014 tại Sochi, nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức LB Nga của Tổng Bí thư Đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, nhiều văn kiện quan trọng đã được ký kết, trong đó có 4 văn bản do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ký kết với các đối tác Nga: Thỏa thuận cung cấp dầu thô dài hạn (COSA) giữa Petrovietnam và Gazprom Neft; Thỏa thuận về việc thành lập Công ty liên doanh để thăm dò khai thác mỏ Dolghinskoe (nằm ở phần trung tâm của Biển Pechora - LB Nga) giữa Petrovietnam và Gazprom Neft; Thỏa thuận khung về cơ chế giá khí của Công ty Liên doanh Gazpromviet giữa Petrovietnam và Gazprom và Bản ghi nhớ về tiếp tục hợp tác chiến lược giữa Petrovietnam và Zarubezhneft.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống V. Putin chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

giữa Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn và Tổng giám đốc Zarubezhneft Kudryasov S.I

Ngày 27/11/2014, nhân Kỷ niệm 53 năm ngày Truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam, thay mặt Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn đã gửi Thư chúc mừng tới toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã biểu dương các thế hệ cán bộ, công nhân viên lao động ngành Dầu khí trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển, đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Sáng ngày 29/11/2014, tại Cảng Hạ Lưu PTSC, TP. Vũng Tàu, Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) đã tổ chức “Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất" và hạ thủy, bàn giao Khối thượng tầng Giàn công nghệ HRD cho chủ đầu tư ONGC - Ấn Độ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

cắt băng Hạ thủy và bàn giao Khối thượng tầng Giàn công nghệ HRD cho

Dự án xây dựng Giàn công nghệ Heera (HRD) nằm trong dự án phát triển mỏ Heera của chủ đầu tư ONGC ở mực nước sâu trung bình là 50m, cách 70km về hướng Tây Nam của Thành phố Mumbai Ấn Độ. Vào ngày 15/4/2013, PTSC M&C đã chính thức ký hợp đồng với nhà thầu chính AFCONS gói Mua sắm vật tư chính và thi công, tiền chạy thử Khối thượng tầng giàn công nghệ HRD. Đây là dự án chế tạo giàn công nghệ đầu tiên và lớn nhất do PTSC M&C thực hiện cho khách hàng nước ngoài thông qua thắng thầu quốc tế với nhiều đối thủ cạnh tranh đến từ khắp nơi trong khu vực, Ấn Độ và Trung Đông.

Xuân Sơn – Văn Cảnh


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn