Nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc
Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đồng chí Phạm Xuân Cảnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thành viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn đã có bài phát biểu đánh giá kết quả và triển khai nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Tập đoàn. Dưới đây là nội dung chính của bài phát biểu.

Năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2025, định hướng đến năm 2035 theo tinh thần Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 23/7/2015 của Bộ Chính trị và các Quyết định số 1748/QĐ-TTg, 1749/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ; đồng bộ với việc quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, Chính phủ về Chiến lược năng lượng quốc gia, chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam; tiếp tục đổi mới cơ cấu lại nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, bộ máy của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp nhà nước.

Đứng trước bối cảnh, tình hình nêu trên, Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn đầu năm 2020 xác định tiếp tục “đổi mới phương thức lãnh đạo; thực hiện nghiêm quy định số 69-QĐ/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp nhà nước có vốn chi phối; Với phương châm “bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”, toàn Đảng bộ Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện và đạt được kết quả toàn diện, quan trọng trên các lĩnh vực công tác.

Chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị khóa XII và Nghị quyết của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, trước hết là quán triệt, thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương (Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết  85/2019/QH14 ngày 11/11/2019 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; Nghị quyết 06-NQ/ĐUK ngày 30/01/2020 về lãnh đạo nhiệm vụ công tác năm 2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương).

Đã xây dựng, triển khai thực hiện Nghị quyết số 437-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 về lãnh đạo toàn Đảng bộ thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2020; Nghị quyết số 440-NQ/ĐU ngày 17/02/2020 về việc giao nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2020 cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/đơn vị/doanh nghiệp các Đảng bộ, chi bộ, đơn vị thuộc Đảng ủy Tập đoàn và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tiển khai thực hiện của các chi/đảng ủy trực thuộc. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, đơn vị trực thuộc Tập đoàn tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; xây dựng kế hoạch, các giải pháp, biện pháp cụ thể ứng phó với tác động kép do ảnh hưởng từ dịch bệnh và giá dầu giảm sâu.

Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đã xây dựng ban hành Kế hoạch số 389-KH/ĐU ngày 31/01/2020, chỉ đạo thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị”. Đồng thời chỉ đạo thực hiện tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2020, nhất là kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác, 75 năm thành lập Nước và 45 năm thành lập Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam; Tuyên truyền về công tác chuẩn bị, tổ chức và kết quả Đại hội cấp cơ sở, tiến tới Đại hội

Đảng bộ Tập đoàn, Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội Đảng lần thứ XIII.
Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 281/NQ-ĐU ngày 15/5/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về công tác truyền thông và văn hóa doanh nghiệp, Hội đồng Thành viên đã phê duyệt ban hành Đề án tái tạo Văn hóa Petrovietnam; Tổng giám đốc Tập đoàn đã chỉ đạo thực hiện kế hoạch triển khai Đề án tái tạo văn hóa tại Công ty Mẹ-Tập đoàn. Việc triển khai thực hiện tại Cơ quan Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong năm 2020 đã đạt được kết quả bước đầu quan trọng làm tiền đề chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn, các đơn vị thành viên khắc phục những tồn tại theo kết luận kiểm tra, thanh tra, kiểm toán. Kiên trì đề xuất, kiến nghị giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, công tác đầu tư, tái cơ cấu… của Tập đoàn.

Chỉ đạo các đoàn thể chính trị - xã hội Tập đoàn chủ động tổ chức các phong trào, hoạt động động viên đoàn viên, hội viên, người lao động, tiếp tục ổn định tư tưởng, thi đua lao động sản xuất, sáng tạo, an toàn, hiệu quả đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh ở từng đơn vị và toàn Tập đoàn.

Toàn Đảng bộ hiện nay có 13.631 đảng viên, 978 tổ chức Đảng các cấp từ chi bộ trở lên; trong đó có 124 đảng bộ cơ sở, 39 chi bộ cơ sở, 12 đảng bộ bộ phận và 802 chi bộ trực thuộc. Tất cả 978 tổ chức Đảng đã hoàn thành việc kiểm điểm tự phê bình và đánh giá xếp loại tổ chức Đảng và đảng viên.

Năm 2020, trong các tổ chức Đảng trực thuộc có 05 tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành nhiệm vụ; 23 tổ chức Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ; 05 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (gồm các Đảng bộ: Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng Công ty Khí Việt Nam, Công Lọc hóa Dầu Bình Sơn và Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau). Toàn Đảng bộ Tập đoàn, có 4 tổ chức Đảng mới thành lập không xếp loại; 120/974 tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, 660/974 tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ, 194/974 tổ chức Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xếp loại đảng viên có 13.339/13.631 đảng viên được xếp loại (292 đảng viên chưa và không xếp loại do mới kết nạp, đình chỉ sinh hoạt, nghỉ công tác…), cụ thể: có 155 đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ; 648 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ; 10.410 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; 2.126 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chiếm 15,94% tổng số đảng viên được xếp loại.

Thực hiện Chỉ thị 35 -CT/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Thường trực Đảng ủy đã làm việc trực tiếp với hầu hết cấp ủy trực thuộc, hướng dẫn công tác chuẩn bị văn kiện, tài liệu, công tác nhân sự, cũng như các điều kiện cần thiết khác; chỉ đạo tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc, hỗ trợ một số đơn vị khó khăn, kể cả khó khăn về cơ sở vật chất, kinh phí để có thể tổ chức Đại hội ở từng đơn vị. Đã thành lập Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác hướng dẫn, chỉ đạo, thẩm định công tác chuẩn bị đại hội cơ sở. Tổ chức duyệt công tác chuẩn bị của từng đảng bộ, chi bộ, có kết luận cụ thể về công tác nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, ban hành kết luận cho phép các đảng bộ, chi bộ tiến hành tổ chức đại hội đúng quy trình, đảm bảo chất lượng; vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa tiến hành đại hội đúng thời gian tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Thành lập các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, giúp Đảng ủy Tập đoàn chuẩn bị Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, dự thảo Nghị quyết Đại hội; thực hiện đầy đủ quy trình nhân sự theo hướng dẫn của cấp trên (nhân sự tái cử, nhân sự tham gia lần đầu); xây dựng Đề án tổ chức, Chương trình, quy chế làm việc của Đại hội; tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội; chuẩn bị các văn kiện tài liệu cần thiết khác và cơ sở vật chất phù hợp tình hình thực tiễn của Tập đoàn để tổ chức thành công Đại hội vào ngày 3, 4/8/2020.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong Tập đoàn được chỉ đạo và tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc; các văn kiện, tài liệu được chuẩn bị chất lượng; công tác nhân sự được tổ chức thực hiện theo đúng quy trình quy định; công tác tuyền truyền trước, trong, sau Đại hội có dấu ấn tích cực; công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, phục vụ các Đại hội chu đáo, tiết kiệm đảm bảo các Đại hội diễn ra và thành công tốt đẹp.

Đã ban hành Kết luận (số 447-KL/ĐU ngày 3/3/2020 của Ban Thường vụ) để Hội đồng Thành viên Tập đoàn xây dựng, ban hành Kế hoạch cụ thể (số 1251/KH-DKVN ngày 17/3/2020 của HĐTV) và Tổng giám đốc Tập đoàn chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn Tập đoàn Kế hoạch về công tác luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác năm 2020. Xem xét ban hành 46 nghị quyết công tác cán bộ về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm/đề nghị bổ nhiệm, giao kiêm nhiệm nhiệm vụ, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, đối với 76 cán bộ, trong đó đã thực hiện quy trình thủ tục bổ nhiệm 01 Phó TGĐ, bổ nhiệm lại 01 Thành viên HĐTV, 01 Phó Tổng giám đốc và kéo dài thời gian giữ chức vụ 01 Thành viên HĐTV Tập đoàn; Đã cho ý kiến hoặc chỉ đạo kiện toàn nhân sự lãnh đạo của các đơn vị thành viên và các Ban/Văn phòng Tập đoàn, công tác nhân sự liên quan tới Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 tại các công ty cổ phần.

Cùng với việc kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp trong Tập đoàn; trong quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội Đảng các cấp đã chỉ đạo việc củng cố tổ chức đảng và cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đáp ứng công tác nhân sự phục vụ đại hội Đảng. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác quy hoạch cán bộ; công tác bảo vệ chính trị nội bộ và công tác quản lý cán bộ, đảng viên theo đúng quy định của Đảng.

Năm 2020, mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, với tinh thần vượt khó, Tập đoàn và hầu hết các đơn vị thành viên đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt, một số chỉ tiêu có ý nghĩa quan trọng, đảm bảo sự phát triển đúng hướng, bền vững (như: gia tăng trữ lượng dầu khí, sản lượng khai thác dầu khí, sản xuất đạm và phân bón). Có thể khẳng định, toàn Tập đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện, cả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, công tác xây dựng Đảng. Tuy nhiên, nhìn lại năm 2020 và cả giai đoạn 5 năm 2015 – 2020, Tập đoàn đang đứng trước một số vấn đề khó khăn, thách thức lớn:

Sự giảm sút cả về nguồn lực: tài sản, chất lượng tài sản; tài chính, nguồn vốn; nhân lực, cán bộ có chất lượng; động lực, tinh thần, chất lượng hiệu quả công việc. Nhất là nguồn lực và đặc biệt là nhân lực quản lý, kỹ thuật có chất lượng cao cho lĩnh vực cốt lõi trong chiến lược phát triển Tập đoàn.

Môi trường, tiềm năng, địa bàn, thị trường cho hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí tiếp tục khó khăn hơn và thu hẹp. Các dự án trọng điểm quốc gia về dầu khí tiếp tục chậm tiến độ. Trong khi một loạt các nhiệm vụ, giải pháp được nêu trọng nghị quyết của Đảng (Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị) và các quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chậm được giải quyết, triển khai thực hiện.

Nhiều tồn tại trong đầu tư, dự án; xử lý tài chính, tài sản tích tụ từ giai đoạn trước chậm được xử lý, giải quyết dứt điểm đang là rào cản và là thách thức lớn cho sự phát triển của Tập đoàn.

Năm 2021 là năm đầu tiên cả nước bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; năm đầu thực hiện các mục tiêu kế hoạch 5 năm 2021 -  2025, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; cũng là năm Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển Ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Quán triệt và tiếp thu tinh thần chung chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ là “ phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước”; thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, giá dầu dao động ở mức thấp. Với tinh thần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo, thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cấu trúc doanh nghiệp và các mặt công tác xây dựng Đảng; toàn Tập đoàn tập trung “nâng cao chất lượng, hiệu quả xử lý, giải quyết công việc”, tiếp tục phương châm: “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội; Chiến lược năng lượng quốc gia và vai trò của doanh nghiệp nhà nước, nhất là Tập đoàn kinh tế nhà nước. Tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Xây dựng Chương trình hành động, kế hoạch công tác thiết thực, khả thi, phân công thực hiện, xác lập chế tài kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết; đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết để có các biện pháp giải pháp điều chỉnh phù hợp.

Rà soát chiến lược, quy hoạch để kiến nghị điều chỉnh và chủ động điều chỉnh đảm bảo phù hợp chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020 – 2030 và xu thế chuyển đổi, chuyển dịch năng lượng, điều kiện, tiềm lực và bối cảnh của Tập đoàn. Kiến nghị Trung ương, Chính phủ đánh giá sơ kết việc thực hiện Nghị quyết 41-NQ/TW. Tiếp tục có kết luận lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng chiến lược phát triển ngành dầu khí Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đến 2030, tầm nhìn đến 2045. Tiếp tục kiên định, kiên trì, tích cực đề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền về việc “hoàn thiện thể chế phát triển ngành dầu khí; nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về dầu khí; sửa đổi các luật chuyên ngành về dầu khí; nhằm nâng cao năng lực của ngành dầu khí đáp ứng nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ mới. Đẩy mạnh công tác tìm kiếm, thăm dò, gia tăng trữ lượng dầu khí; ngiên cứu, thăm dò các bể trầm tích mới, các dạng hydrocacbon phi truyền thống; gắn việc tìm kiếm, thăm dò dầu khí với điều tra, khảo sát, đánh giá tiềm năng các tài nguyên, khoáng sản biển khác, khoáng sản biển sâu, đặc biệt là khoáng sản có trữ lượng lớn, giá trị cao, có ý nghĩa chiến lược” mà các Nghị quyết 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã chỉ rõ.

Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác quản lý cán bộ theo các quy định của Đảng. Thực hiện nghiêm quy chế quản lý cán bộ. Triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ đến năm 2020 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025 - 2030. Tiếp tục lãnh đạo, thực hiện kiện toàn nhân sự đang khuyết ở các khu vực, lĩnh vực. Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định trong công tác bổ nhiệm cán bộ (hồ sơ, quy trình, thủ tục…). Thực hiện quy định 205-QĐ/TW, ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Quy định 170-QĐ/TW, ngày 25/02/2019 của Bộ Chính trị về chế độ kiểm tra, giám sát công tác cán bộ.

Ban hành các nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2021 và giao nhiệm vụ trọng tâm cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy/đơn vị/doanh nghiệp với yêu cầu: các cấp ủy Đảng căn cứ kế hoạch 5 năm 2021 - 2025, Chiến lược phát triển và điều kiện thực tiễn của đơn vị tổ chức quán triệt, xây dựng triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ của cấp mình, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XII). Tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó với khủng hoảng kép do đại dịch Covid-19 và giá dầu dao động ở mức thấp; kiên định tập trung 5 lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính (Tìm kiếm Thăm dò, Khai thác Dầu khí; Lọc – Hóa Dầu; Công nghiệp khí; Công nghiệp Điện; Dịch vụ dầu khí chất lượng cao); với 3 trụ cột (Tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; Công nghiệp khí; và Chế biến Dầu khí), 1 cốt lõi là tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí; triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được cấp trên giao, tạo tiền đề vững chắc cho việc thực hiện, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm của Tập đoàn và các đơn vị; các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của đất nước, của Ngành Dầu khí Việt Nam trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện Bộ các quy chế quản trị, đã phân làm 06 Bộ quy chế theo các lĩnh vực gồm: quản trị nguồn nhân lực; các hoạt động E&P; nội chính, truyền thông; quản lý khoa học, công nghệ; đầu tư, đấu thầu & mua sắm; và tài chính, kế toán. Tổ chức việc phân công phân cấp, phận định rõ chức năng, nhiệm vụ, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; yêu cầu mỗi tổ chức, cá nhân phải xác định rõ vị trí, thực hiện đúng nghĩa vụ, trách nhiệm của mình và tổ chức thực hiện nhiệm vụ đúng quy trình, thẩm quyền, đảm bảo hiệu quả công tác, củng cố niềm tin cho cán bộ, nhân viên, người lao động thực thi công việc.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc xử lý các dự án, đơn vị khó khăn, yếu kém. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy triển khai thực hiện chuỗi dự án khí Lô B-Ô Môn, chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh và các dự án khí.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và giám sát, thanh tra của Tập đoàn. Cấp ủy các cấp tập trung kiểm tra việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp; kiểm tra việc tổ chức thực hiện quy chế, quy trình, quy định về công tác tổ chức, cán bộ và kiểm tra việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát của cấp ủy và ủy ban kiểm tra. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp tập trung giám sát việc xây dựng và thực hiện Quy chế làm việc, phân công công việc trong cấp ủy; xây dựng và thực thi quy chế quan hệ công tác giữa cấp ủy, hội đồng thành viên/hội đồng quản trị và tổng giám đốc/giám đốc doanh nghiệp, quy chế quản lý cán bộ trong Tập đoàn và từng đơn vị; giám sát việc xây dựng triển khai thực hiện chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội các cấp, nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ năm 2021 và giao nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên tập trung lãnh đạo cho cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, đơn vị.

Hội đồng Thành viên Tập đoàn tập trung giám sát việc triển khai thực hiện Bộ quy chế quản trị mới của Tập đoàn; việc tổ chức thực hiện chương trình hành động của Tập đoàn năm 2021; việc triển khai thực hiện các dự án/chuỗi dự án đầu tư trọng điểm, việc xử lí tháo gỡ khó khăn các dự án điện; công tác quản trị nguồn vốn, tài sản, dòng tiền; công tác tái cấu trúc, thoái vốn, tăng cường quản trị, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; việc tổ chức thực hiện các kết luận, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán với Tập đoàn và các đơn vị thành viên; giám sát việc nâng cao chất lượng xây dựng các đề án, tờ trình của các đơn vị, các ban chuyên môn trình Hội đồng Thành viên Tập đoàn và việc tổ chức triển khai, kết quả thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội đồng thành viên Tập đoàn. Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc Tập đoàn chủ động đề xuất xây dựng, kiến nghị báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn ban hành các nghị quyết lãnh đạo các lĩnh vực và hoạt động sản xuất kinh doanh; công tác đầu tư; công tác tài chính, quản lý vốn và tài sản; công tác tái cấu trúc, đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp… để thống nhất ý chí, hành động trong toàn Tập đoàn.

Quán triệt và tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ là: “Năm 2021 phải chủ động, tích cực hơn, năng động, sáng tạo hơn, đạt được kết quả tổng thể cao hơn các năm trước và nhiệm kỳ trước”, tiếp tục phương châm: “Bản lĩnh, đoàn kết, đổi mới, hành động”, toàn Đảng bộ tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, đảm bảo sự lãnh đạo thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác đầu tư, tái cấu trúc, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và các mặt công tác xây dựng Đảng.

Xin kính chúc các vị khách quý và toàn thể hội nghị sức khỏe và thành công.
Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn