Đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III: Nhiệm vụ chính trị trọng tâm
Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ, công tác tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng cũng là một trong các nhiệm vụ chính trị quan trọng mà Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã đặt ra.

Bám sát mục đích, yêu cầu theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 95-KH/ĐU ngày 12/3/2020 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã chủ động ban hành Kế hoạch số 419-KH/ĐU ngày 24/4/2020 về “Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (Đại hội XIII của Đảng); kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2020”.

Công tác tuyên truyền được tổ chức vào 3 đợt cao điểm. Đợt 1 từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2020 (thời điểm diễn ra đại hội đảng các cấp trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn. Đợt 2 từ 01/7/2020 đến 31/8/2020 (thời điểm trước, trong Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III). Đợt 3 là thời điểm từ sau Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Tập đoàn tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng. Yêu cầu đặt ra với công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đảm bảo theo đúng chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, thiết thực, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; tập trung phát hiện, biểu dương những tấm gương “người tốt, việc tốt”, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như trong các phong trào thi đua yêu nước,… Từ đó, củng cố niềm tự hào chính đáng của các thế hệ Những người đi tìm lửa, tiếp tục cổ vũ, động viên, khích lệ toàn thể cán bộ, công nhân viên lao động Dầu khí hăng hái thi đua lao động sản xuất, vượt mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh tuyên truyền các nội dung theo 3 đợt cao điểm, trong quá trình diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Đại hội XIII của Đảng, các đơn vị cũng được lưu ý chú trọng tuyên truyền đấu tranh, phản bác quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và công tác nhân sự đại hội; phủ nhận vai trò của doanh nghiệp và kinh tế nhà nước; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ lợi ích nhóm, gây mất đoàn kế nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng.


Thiêng liêng Lễ chào cờ trên Biển Đông tại giàn Hải Thạch-PQP

Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng trong năm như 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam (01/8/1930 – 01/8/2020), 75 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2020), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2020), 45 năm Ngày thành lập Tổng cục Dầu khí Việt Nam (3/9/1975-03/9/2020), 59 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam (27/11/1961 – 27/11/2020) và các hoạt động kỷ niệm khác của các đơn vị, đoàn thể thuộc Tập đoàn… cần được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, đa dạng về hình thức và lồng ghép với tuyên truyền triển khai thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của cấp ủy, nhiệm vụ chính trị, kế hoạch sản xuất – kinh doanh của đơn vị…

Trong nội dung Kế hoạch số 419-KH/ĐU của Đảng ủy Tập đoàn, ngoài các yêu cầu nói trên còn hướng dẫn chi tiết về các hình thức tuyên truyền đa dạng như: tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên truyền miệng, tuyên truyền cổ động trực quan, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến… Tuy nhiên, các hoạt động tuyên truyền phải được thực hiện trên các phương tiện thông tin phù hợp; các hoạt động giao lưu, tập trung đông người phải được hạn chế tối đa cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát; công tác tuyên truyền đảm bảo thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức.

Ban Truyền Thông và Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn; là đầu mối thực hiện tuyên truyền và phối hợp các cơ quan báo chí thông tin về hoạt động kỷ niệm, đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III, phản ánh việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên góp ý vào các dự thảo văn kiện đại hội; về quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các quyết định của đại hội. Đồng thời chỉ đạo các tạp chí, bản tin, trang tin điện tử trong toàn Tập đoàn mở chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề tuyên truyền; phản ánh và đưa tin kịp thời về các hoạt động.

Về phía các cấp ủy đảng, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể trong toàn Tập đoàn được chỉ đạo căn cứ theo Kế hoạch và tình hình thực tế, chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị đoàn thể mình; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu, tờ rơi...); thường xuyên báo cáo kết quả hoạt động với Đảng ủy Tập đoàn thông qua Ban Truyền thông và Văn hóa doanh nghiệp.

Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện có ý nghĩa trọng đại của đất nước, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Mục đích của công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tập đoàn xây dựng và thực hiện thắng lợi các kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được cụ thể hóa từ nội dung Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện đại hội đảng các cấp. Đồng thời, thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục chính trị, truyền thống lịch sử, văn hóa nhân các ngày lễ lớn và sự kiện quan trọng năm 2020, bồi dưỡng và phát huy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của các thế hệ người lao động Dầu khí trong sự nghiệp xây dựng và phát triển Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam./.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn